در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 14 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 14 پیام های آسمانی نهم

با همفکری هم گروهی های خود بگویید چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است؟ به نظر شما چرا؟

الرحمن، الرحیم _ زیرا خداوند می خواهد رحمت و مغفرت خود را بیشتر به ما نشان بدهد همانگونه که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده که خداوند رحمتش بر غضبش غلبه دارد و او بیشتر با رحمت خود با بندگانش رفتار می کند تا با خشم و غضبش.