در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 15 دین و زندگی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 15 دین و زندگی یازدهم

با توجه به توضیحات، بررسی کنید که
الف) آیا عقل انسان به تنهایی می تواند به این سؤال های اساسی پاسخ کامل و جامع دهد؟ چرا؟

خیر، به دلیل این که عقل انسان احاطه کامل بر امور اطراف خود ندارد و دارای اطلاعات ناقص و بعضا غلط است نمی تواند به نیازهای بنیادین و برتر پاسخ کامل و جامع بدهد.

ب) آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟

خیر، زیرا انسان آگاهی کاملی از خلقت خود، جایگاهش در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی خود و سرنوشتش پس از مرگ ندارد.