در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 17 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 17 پیام های آسمانی نهم

با همفکری اعضای گروه خود، برخی از صفاتی را که ویژه ما مخلوقات است و نمی توان آنها را به خدا نسبت داد، بیان کنید.

مخلوقات: فانی هستند، محدودند، جهل، خستگی

خداوند، باقی است، نا محدود، دانا، توانا