در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 26 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 26 پیام های آسمانی هفتم

به نظر شما، بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت؟

می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی تو آن قدر ناتوان است که نمی تواند خواسته های کوچک من را برآورد سازد و قدرت تو در برابر قدرت خداوند هیچ است. پس انسان، خواسته های خود را باید از خدا که بر انجام دادن تمام کار ها تواناست درخواست کند.