در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 38 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 38 دین و زندگی یازدهم

به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟


معجزه از جنس کتاب فراتر از معجزه‌های قبلی است و از نوع فرهنگی، این معجزه به گونه‌ای است که آیندگان نیز می‌توانند از آن سود برده، معجزه بودن آن را تأیید کنند. این معجزه مورد تأیید مردم زمان خود پیامبر هم بوده است و دیگر اینکه این معجزه کاری خارق‌العاده و فوق توان بشری است.