در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 68 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 68 پیام های آسمانی هشتم

با توجه به آنچه خواندیم، کدام یک از نمازهایی که در جدول زیر آمده صحیح و کدام یک باطل است؟

باطلصحیحشرایطی که در آن نماز خوانده می شود
 1- بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نمازش را همین طور می خواند.
 ٢- بعد از ادرار کردن فراموش کرده که محل نجس بدن را با آب شست وشو دهد.
 3- کمربندش از چرم گاو است.
 * 4- پس از تماس با گربه، مقداری از موهای گربه روی لباسش باقی مانده است.
 ۵- با پولی که رشوه گرفته است، لباسی خریده و با آن نماز می خواند.