در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 75 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 75 پیام های آسمانی هشتم

چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه داری وجود دارد؟ توضیح دهید

شخص روزه دار با وجود اینکه آب و غذا در اختیار دارد ولی به منظور اطاعت از دستور خداوند سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند.

درختان مناطق کوهستانی و کم آب هم برای رشد کردن و استوار ماندن، با سختی های زیادی دست و پنجه نرم می کنند.