در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 89 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 89 پیام های آسمانی هفتم

به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه سلام اللّه علیها خشنود و با خشم ایشان، خشمگین می شود؟

با استناد به فرموده پیامبر (ص) می توان دلیل آن را دریافت . ایشان می فرماید:خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد، خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود