در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 110 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 110 علوم هفتم

فرض کنید از شما خواسته‌اند یک دستگاه برای گوارش غذا طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت‌هایی باید داشته باشد؟


1- دهان (خرد و له کردن)


2- مری (عبور غذا)


3- معده (گوارش مکانیکی و شیمیایی)


4- روده (هضم نهایی و بیشترین جذب)


5- مخرج (خروج ماده غذایی و گوارش نیافته)


برای اینکه غذا به مولکول‌های قابل جذب سلول‌ها تبدیل شود لازم است ابتدا خرد شده و سپس تجزیه شود. در قسمت بعد باید مولکول‌های ریز مواد غذایی ضروری بدن از دیواره لوله‌ٔ گوارش جذب شده و به خون برسند. البته مواد جذب شده از دیواره‌ٔ لوله‌ٔ گوارش، باید قبل از ورود به خون کنترل شوند. باید برای انجام هر یک از این کارها، بخش‌هایی در ظنر گرفته شود.

برچسب شده در: