در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 113 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 113 علوم هفتم

آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد؟ در آن موقع چه حسی داشتید؟ با توجه به شکل بالا بگویید چرا این اتفاق افتاده است؟


بله – به سرفه می‌افتیم – در هنگام بلع، زبان کوچک به سمت بالا می‌رود و راه بینی را می‌بندد. راه نای نیز با بالا آمدن حنجره و پایین رفتن اپی گلوت بسته می‌شود و به این ترتیب غذا وارد مری می‌شود.


وقتی راه نای به خوبی بسته نشود غذا به جای ورود به مری، وارد نای می‌شود و راه تنفس را می‌بندد. با سرفه کردن، غذایی که از مسیر خود منحرف شده باز می‌گردد.

برچسب شده در: