در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 115 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 115 علوم هفتم

سطح داخلی باریک‌روده، چین‌خوردگی‌های فراوانی دارد. اگر همهٔ این چین‌ها باز شوند، سطحی درحدود 20 فرش 3 در 4 را می‌پوشانند. باتوجه به کار باریک‌روده این چین خوردگی‌ها چه اهمیتی دارند؟


وجود چین‌ها و پرزها درشت و ریز در مخاط روده، سطح جذب را چندین برابر افزایش می‌دهد.

جواب فکر کنید صفحه 115 علوم هفتم

برچسب شده در: