در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 95 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 95 علوم چهارم

1-مورچه و کرم خاکی از نظر ویژگی های ظاهری با هم چه تفاوت هایی دارند؟

بدن مورچه بند بند است و ۶ پا و دو شاخک دارد اما بدن کرم خاکی حلقه حقله بوده و پا ندارد.​

2-کفش دوزک و شته به مورچه شبیه ترند یا کرم خاکی؟

مورچه

3-عنکبوت به کدام یک از جانوران جدول، شباهت بیشتری دارد؟

مورچه

برچسب شده در: