جواب مقایسه صفحه ۷۵ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب مقایسه صفحه ۷۵ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب مقایسه صفحه ۷۵ فلسفه یازدهم

دیدگاه معتقدین به روح و بدن را با دیدگاه ماتریالیست ها و داروینیست ها مقایسه کنید و نقاط قوّت و ضعف این دو دیدگاه را بیان نمایید.

معتقدین به روح و بدن مرکز اندیشه های انسان را «روح» یا «نفس» می داننند و وظیفه استدلا و رد و پذیرش آن را بر عهده روح می دانند. همچنین انسان را یک موجود اخلاقی و برخوردار از وجدان اخلاقی می دانند که این خود مستلزم وجود اراده و اختیار است و اراده و اختیار را ویژگی نفس می دانند نه بدن که یک امر مادی است.

اما دیدگاه ماتریالیست ها و داروینیست ها انسان را یک موجود مادی می دانند که نیازهای اصلی او را نیازهای مادی تشکیل می دهند و سایر نیازها همچون نیاز به اجتماع و قانون و نیاز ب اخلاق، همه به خاطر نیازهای مادی پیدا شده اند.  کما اینکه داروین انسان را چیزی جز یک حیوان راست قامت نمی داند با این تفاوت که انسان از سایر حیوانات پیچیده تر است. بنابراین از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها اگر اگر انسان به اخلاق و فضائل اخلاقی توجه می کند، به این دلیل نیست که فضیلت گرایی در روح و فطرت او وجود دارد، بلکه به این دلیل است که انسان ها، وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده اند و این زیست اجتماعی آنها را وادار به ابداع اصول اخلاقی و رعایت آنها کرده است تا بتوانند با هم زندگی کنند.

طبیعتا فطرت انسان با نیازهای مادی قابل پاسخ نیست و به نیازی فراتر از نیاز مادی یعنی «روح» احتیاج دارد بنابراین نظر معتقدین به روح و بدن کاملتر از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه