در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 28 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

در جدول زیر، سه نمونه از آرمان‌های جامعۀ خود را که کمابیش بیرون از فرهنگ واقعی یا درون آن قرار گرفته‌اند، بنویسید.

بیرون از فرهنگ واقعیدرون فرهنگ واقعی
ساده زیستیاحترام به پدر و مادر
ناپسند بودن اسراف و تبذیراستکبارستیزی
ناپسند بودن غیبت، دروغ و ریاایثار – عبادت خدا