در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 53 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب نمونه بیاورید صفحه 53 جامعه شناسی دهم

در جدول زیر، سه نمونه از آرما‌ن‌های جامعهٔ خود را بنویسید که کما بیش بیرون از قلمرو واقعی یا درون آن قرار گرفته‌اند

آرمان‌ها
بیرون از قلمرو واقعیدرون قلمرو واقعی
ناپسند بودن اسراف و تبذیراستکبار ستیزی
ساده‌زیستیاحترام به پدر و مادر
بد دانستن دروغ و غیبتمهمان نوازی