در این نوشته با جواب نگارش صفحه 17 نگارش ششم همراه شما هستیم.

متن زیر را با یکی از کلمات (از، به، در، با) کامل کنید.

چلچله ی خوش آواز …..در….. آبی آرام بلند به پرواز در آمد. …..به….. ابر سلام کرد. …..از….. کنار خورشید گذشت و …..به….. او لبخند زد. …..با….. باد همنوا شد ……به….. زمزمه آب گوش داد و چهره ی زیبای خود را …..در….. آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه ….از…. این همه زیبایی لذت ببرد .

برچسب شده در: