در این نوشته با جواب نگارش صفحه 26 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 26 نگارش پنجم

حکایت زیر را بخوانید و درباره‌ی مفهوم آن، کمی بیندیشید، پس از درک موضوع، آن را در دو بند به زبان ساده بنویسید.

«دو کس، رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند؛ یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد: علم، چندان که بیشتر خوانی    چون عمل در تو نیست، نادانی».

دو دسته افراد هستند که زحمت و تلاش بیهوده می کشند.

دسته اوّل : افرادی هستند که برای جمع آوری مال و ثروت بسیار تلاش می کنند ولی از آن مال و ثروت برای خود استفاده نمی کنند و خساست به خرج می دهند.

دسته دوم، افرادی هستند که در کسب علم و دانش بسیار تلاش می کنند، امّا در عمل، آن را به کار نمی برند و از علم خود استفاده نمی کنند. در واقع این افراد هرجه در کسب علم و دانش تلاش کنند چون از آن در رفتار و کردار خود، استفاده نمی کنند، نادانی بیش نیستنند و در جهالت به سر می برند.

برچسب شده در: