در این نوشته با جواب نگارش صفحه 65 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 65 نگارش ششم

1. جمله های زیر را به طور مناسب کنار هم قرار دهید. با اضافه کردن کلمه ها و جملات دیگر یک متن معنی دار بنویسید.

کِبر، دعوی برتری از دیگران است. کِبر، انسان را از همه افراد پست، پست تر می کند. برای شکستن کبر باید فرمانبردار خدا باشیم. فرمانبردار خدا و نگهبان خلق بودن از نشانه های جوانمردی است. جوان مرد بودن و آدمیّت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند. فرمانبردار خدا و نگهبان خلق بودن چه حس خوبی به انسان می دهد انسان احساس می کند می تواند رضایت خالق را به دست بیاورد برای اینکار باید جهد و کوشش نمود. آری با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود. در این راه باید صبر داشت چون با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید .

2. چه ارتباطی بین کتاب و درخت وجود دارد؟ چند نوع از این ارتباط ها را بنویسید. (هر طور که دلتان خواست می توانید بین آنها ارتباط برقرار کنید).

از چوب درختان برای تولید کاغذ استفاده می کنند و از کاغذ نیز برای تولید کتاب استفاده می شود.ممکن است موضوع کتاب در مورد درختان باشد.

برچسب شده در: