در این نوشته با جواب نگارش صفحه 69 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 69 نگارش ششم

1. داستان زیر را تا سه سطر ادامه دهید

با خوش حالی پرده سنگر را کنار زد ولی ناگهان، با تصویری روبه رو شد که هرگز در گوشه ای از ذهن خود هم آن را تصور نمی کرد .

همه برگشته بودند انتظار داشت که شقایق ها را هنگام اذان به سجّاده ی سید هدیه کند اما سید رفته بود و بغضی سنگین برای او به جا گذاشته بود . میان دو احساس خود سرگردان بود .

با بغضش کنار می آمد یا اینکه خوشحال می شد از اینکه دیگر سید ، درد و غم و بغض را تجربه نخواهد کرد

2. جمله های زیر را کامل کنید.

شهید همچون داستانی است پر از حادثه و زیبایی ؛ از سلاله ی خورشیدی که گرمایش عظمت نور را به ضمیرمان می نشاند .

نامش چون سنگ نشانه ای است بر راه که دل را به مقصود می رساند

شهدا چون کوه های سر به فلک کشیده محکم و استوار مقابل دشمن جنگیدند و از جانشان گذشتند تا میهنمان همیشه سرفراز باشد و ناموسشان در امنیت کامل باشد.

شهدا همیشه زنده اند همان طور که خداوند در قرآن کریم می گوید «هرگز گمان مبر آن ها که در راه خدا کشته شده اند، مردگانند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.»

برچسب شده در: