در این نوشته با جواب هم اندیشی کنید صفحه 6 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب هم اندیشی کنید صفحه 6 هویت اجتماعی دوازدهم

– آیهٔ «آدمی در گرو عمل خویش است» (مدثر: 38) را تحلیل کنید.


کنش‌های فردی و اجتماعی پیامدهایی دارند که بر زندگی اجتماعی ما تأثیر می‌گذارند. مثلاً سرعت رانندگی کردن باعث جریمه شدن توسط پلیس (پیامد ارادی فرد دیگر) یا به خطر انداختن امنیت جاده (پیامد غیر ارادی و طبیعی) می‌شود. ولی سرزنشِ خود، پیامد ارادی وابسته به ارادهٔ خود کنشگر می‌باشد.

– پیامدهای ارادی و غیر ارادی هریک از کنش‌های زیر را مشخص کنید.

کنشپیامدهای ارادیپیامدهای غیرارادی
وابسته به ارادهٔ کنشگروابسته به ارادهٔ دیگری
ورزش کردنورزش حرفه‌ای و ورزشکار حرفه‌ای شدن، تناسب انداممورد تحسین و تشویق دیگران قرار گرفتنتدرنستی، نشاط، حفظ سلامتی
سیگار و قلیان کشیدنترک آن یا معتاد شدن به آنمورد نکوهش و بازخواست دیگران قرار گرفتنآسیب و بیماری
رعایت حیا   
کنترل خشمدعوا نکردن، آرامش داشتنمقبول واقع شدن، مورد تمجید واقع شدنسلامتی و آرامش جامعه
جواب هم اندیشی کنید صفحه 6 هویت اجتماعی دوازدهم