در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 11 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 11 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

ای نام تو بهترین سرآغاز   بی نام تو نامه کی کنم باز

2- برای تصویر یک جمله ی زیبا بنویس.

image 42

دانش آموزان در کلاس درس می خوانند و با دقّت به سخنان آموزگار گوش می دهند.

3- جدول زیر را کامل کن.

1- در مسجد ………. می خوانند.  

2- مکانی برای خرید در محله  

3- مغازه ی شیرینی فروشی 

4- نام دیگرِ دکان  

5- نام دیگر پارک 

  6- همان نام نویسی است.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 11 نگارش سوم
جواب هنر و سرگرمی صفحه 11 نگارش سوم

برچسب شده در: