جمله های نوشته شده در جورچین زیر را شماره گذاری کنید و داستان آن را بخوانید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 40 نگارش ششم

برچسب شده در: