در این نوشته با جواب پرسش صفحه 45 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 45 آزمایشگاه دهم

1) اگر هوای دو نیم کره (نیم کره های ماگدبورگ) به هم چسبیده را خالی کنیم، دو نیم کره به آسانی از هم جدا نمی شوند؛ چرا؟

با خارج کردن مقداری از هوای داخل نیم کره های به هم چسبیده فشار هوای داخل کم می شود و فشار هوای بیرون (فشار محیط) مانع از باز شدن نیم کره از هم خواهد شد.

2) چگونه می توان آزمایش نیم کره ها را بدون پمپ تخلیه هوا انجام داد؟

روش اول این است که به کمک دهان و مکیدن می توان این کار را انجام داد البته با این روش شاید جدا کردن نیم کره ها از هم زیاد مشکل نباشد. روش دوم آغشته کردن یک پنبه به الکل و مشتعل کردن آن و قرار دادن آن داخل نیم کره ها و به هم چسبیاندن آن ها می باشد.با این کار فشار هوای داخل از فشار هوای بیرون کمتر خواهد شد و نیم کره ها به هم چسبیده باقی می مانند. توجه: نیم کره ها باید واشر مخصوص داشته باشند و در صورتی که آزمایش انجام نشد واشر را به کمک گریس و یا روغن جامد چرب نمایید.