در این نوشته با جواب پرسش صفحه 47 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 47 آزمایشگاه دهم

چه تفاوتی در میزان فرورفتن بطری در آب در دو حالت وجود دارد؟ علت را بررسی کنید.

در حالت 2 میزان فرورفتگی دهانه بطری و وزنه در آب بیشتر است.

طبق ارشمیدس می توان نوشت :

آب جا به جا شده در حالت الف = آب جا به جا شده در حالت ب

زیرا در هر دو حالت وزن مجموعه وزنه و قطعه چوب یکسان است و این وزن برابر با وزن آب جا به جا شده می باشد.

اگر مطابق شکل روبرو سطح مقطع چوب را A و مقدار فرورفتگی چوب در آب را در حتالت الف با h و در حالت ب با h  و حجم وزنه را با v نشان دهیم بنابراین می توان نوشت :

V+Ah=Ah

طرفین رابطه را بر A تقسیم می کنیم :

h=h+V/A

از این رابطه نتیجه می گیریم که h  کوچکتر از h است یعنی در حالت الف قطعه چوب بیشتر در آب فرو می رود.