در این نوشته با جواب پرسش صفحه 48 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 48 آزمایشگاه دهم

دهانه مخروطی شکل بطری پلاستیکی را مانند شکل جدا کنید. روی در بطری سوراخی به قطر تقریبی 1cm ایجاد کنید. به کمک انگشت توپ پینگ پونگ رادرون دهانه بطری نگه دارید. از سوراخ در بطری به شدت فوت کنید. پس از رهاکردن توپ با اینکه هوا به سرعت از اطراف توپ می گذرد، چرا توپ نمی افتد؟

طبق اصل برنولی زمانی که هوا با سرعت زیاد از دهانه بطری خارج می شود در قسمت دهانه مخروطی یک ناحیه کم فشار ایجاد می شود که باعث می شود توپ در این ناحیه بماند و نیروی ناشی از این اختلاف فشار، نیروی وزن توپ را خنثی کرده و توپ نمی افتد.