در این نوشته با جواب پیوند با ریاضی صفحه 24 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 24 شیمی دوازدهم

در درس ریاضی با لگاریتم آشنا شدید. تابعی که به صورت زیر بیان می شود:

1- آ) با توجه به رابطه بالا، جاهای خالی زیر را پر کنید.

image 118

ب) با استفاده از لگاریتم های بالا، بنویسید در هر مورد زیر به جای ؟ چه عددی باید قرار بگیرد؟

image 119

2- شیمی دان ها کمیت pH را با تابع لگاریتم به صورت زیر بیان می کنند.

با توجه به این رابطه، جدول زیر را کامل کنید.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 24 شیمی دوازدهم
جواب پیوند با ریاضی صفحه 24 شیمی دوازدهم

3- دانش آموزی مطابق روند زیر غلظت یون هیدرونیوم را برای شیر ترش شده با pH=2/7 به درستی حساب کرده است. در این روند هر یک از جاهای خالی را با عدد مناسب پرکنید.

image 117

4- جدول زیر را کامل کنید.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 24 شیمی دوازدهم
جواب پیوند با ریاضی صفحه 24 شیمی دوازدهم