در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 92 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 92 ریاضی چهارم

1- با توجّه به شکل‌ها جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

image 187

2-  نوار را به اندازه‌ی کسر نوشته شده رنگ کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 92 ریاضی چهارم