در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم فارسی دوازدهم همراه شما دوازدهمی ها هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس 11 فارسی دوازدهم

۱- با توجه به متن درس، معنای واژه های زیر را بنویسید:

الف) معبر : ( محل عبور رزمندگان در میدان مین)

ب) ذله شدن : ( خسته شدن)

۲- شش واژه مهم املایی از متن درس انتخاب کنید و به کمک آنها ترکیب های وصفی یا اضافی بسازید.

جناق – جثه – حمایل – دریغ – تل – شبح

۳- در بند پنجم، زمان فعل ها را مشخص کنید.

شد : ماضی مطلق ) فرو نشست ( ماضی مطلق ) آمدید ( ماضی مطلق ) شناخته باشید ( ماضی التزامی ) کرد ( ماضی مطلق ) کنده شدم ( ماضی مطلق ) دویدم ( ماضی مطلق ) بگویم ( مضارع التزامی ) نبرده اید ( ماضی التزامی)

۴- برای کاربرد هر یک از ضمایر زیر، جمله های مناسب از متن درس بیابید؛ سپس مرجع ضمیرها را مشخص کنید.

ضمیر پیوسته ( متصل ): وقتی حرفهایتان تمام شد ( تان : مضاف الیه ، مرجع ، آقا معلم ) ضمیر گسسته( جدا ): از شامه قوی شما تشخیص بوی حمله غریب نیست ( شما: مضاف الیه، مرجع: رزمنده دانش آموز )

جواب قلمرو ادبی درس 11 فارسی دوازدهم

۱- با توجه به متن درس: الف) دو « کنایه » بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید

. کز کردن:کنایه از تنها شدن، گوشه گیری فرونشستن کنایه از تمام شدن

ب) یک نمونه « حس آمیزی » مشخص کنید. حرف زدن گرم –

۲- فضاسازی، در کدام قسمت از متن، نقش مؤثری در پیشبرد داستان داشته است؟

به کار بردن برخی واژه ها و  گفتگوها و زمینه سازی کلاس درس و معلم در بند اول … فضاسازی مناسبی دارد

جواب قلمرو فکری درس 11 فارسی دوازدهم

١- سروده های زیر را از نظر محتوا بررسی کنید و درباره ارتباط هر یک از آنها با متن درس به اختصار توضیح دهید

الف) کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت با زخم نشان سرفرازی نگرفت

زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت حیثیت مرگ را به بازی نگرفت! سید حسن حسینی توصیف رزمندگانی است که بدون ادعا به جبهه های حق علیه باطل رفتند ؛ از مرگ نهراسیدند ، مشتاقانه به  استقبال مرگ رفتند

ب) برای وصف میدان های پر مین برای وصف خال و زلف چین چین

نه در شیراز و نه در شهر گنجه «نظامی» می شوم در «قصر شیرین» على سهامی شاعر با ایهامی لطیف خودش را همیشه برای جنگ با متجاوزان آماده می داند

۲- سروده زیر با کدام قسمت از متن درس مناسبت دارد؟

هر سال چونوبهار خرم بیدار شود ز خواب نوشین تا باز کند به روی عالم دیباچه خاطرات شیرین از لاله دهد به سبزه زیور ای دوست، مرا به خاطر آورا

ملک الشعرای بهار حالا دلخوشی ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم. گرد قاب عکستان را پاک کنم. سنگتان را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم. هر روز چیزهای بیشتری از آن شب عزیز یادم می آید. به همین زنده ام آقا!

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید