در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه 66 نگارش ششم همراه شما هستیم.

3. برداشت خود را از «چو خواهی که نامت نماند نهان                       مکن نام نیک بزرگان نهان» در یک بند بنویسید.

منظور این بیت این است که اگر علاقه داریم که یاد و نام ما در دنیا ماندگار و جاویدان بماند باید نام و  یاد بزرگان نیکو صفت را زنده نگه داریم.

برچسب شده در: