در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه 86 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 86 نگارش ششم

1. حکایت «محبّت» را در یک بند خلاصه کنید.

دو دوست دربیابانی دچار اختلاف شدند . یکی به صورت دیگری سیلی زد. فرد سیلی خورد آزرده شد و روی شن ها نوشت: « امروز بهترین دوستم به من سیلی زد» سپس به راه خود ادامه دادند فرد سیلی خورده به درون برکه ای افتاد و دوستش نجاتش داد داستان این نجات را بر روی سنگ نوشت. فردی که سیلی زده بود تعجّب کرد و گفت چرا این دو واکنش متفاوت را انجام دادی؟ دوستش جواب داد: «خوبی ها را باید بر روی سنگ نوشت تا همیشه بماند»

برچسب شده در: