آپدیت

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی نهم

13

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۳ ریاضی نهم

۱- با توجه به نمودار زیر کدام عبارت، درست و کدام نادرست است؟

جواب کار در کلاس صفحه 13 ریاضی نهم
عبارتوضعیت
الف) A⊆Cدرست
ب) B⊆Cدرست
ج) C⊆(A⋃B)نادرست
د) (A⋃B)⊆Cدرست
ه‍) 2∈(A⋃B)نادرست
و)  4∉(A⋂B)نادرست
ز) B⋃A=Aنادرست
ح) 5∈(A⋃B)درست
ط) 4∈(A⋃B)درست

۲- مجموعۀ شمارنده‌های طبیعی عدد ۱۲ را A و مجموعۀ شمارنده‌های طبیعی عدد ۱۸ را B بنامید. ابتدا A و B را تشکیل و سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

A={1,2,3,4,6,12}B={1,2,3,6,9,18}

الف) مجموعه‌ای تشکیل دهید که هر عضو آن، شمارنده ۱۸ باشد ولی شمارنده ۱۲ نباشد. {9,18}

ب) مجموعه‌ای تشکیل دهید که عضوهای آن، هم شمارنده ۱۲ و هم شمارنده ۱۸ باشد. {1,2,3,6}

ج)‌ مجموعه‌های (𝑍−𝑁) ،(𝑁−𝑍) و (𝑊−𝑁) را تشکیل دهید.

𝑍−𝑁={۰,−۱,−۲,−۳,…}

𝑊−𝑁={۰}

𝑁−𝑍={∅}

قرارداد: تعداد عضوهای هر مجموعه مانند A را با 𝑛(𝐴) نمایش می‌دهیم؛ به عنوان مثال، اگر A مجموعه‌ای k عضوی باشد، می‌نویسیم 𝑛(𝐴)=𝑘

مثلاً اگر 𝐴={۲,۴,۶,۷} در این صورت 𝑛(𝐴)=۴

نکته

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه