در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 77 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 77 ریاضی ششم

1- مختصات رأس‌های شکل روبه رو را بنویسید.

image 228

2- مختصات رأس‌های یک چهارضلعی عبارت اند از:

الف) چهارضلعی را رسم و نوع آن را مشخّص کنید.

لوزی

image 230

ب) مساحت چهارضلعی را به دست آورید.

image 229

3- مانند مثال‌های بالا، ابتدا نوع چهارضلعی‌های زیر را مشخّص و سپس مساحت آنها را پیدا کنید.

image 231

4-

الف) این نقاط را روی صفحه‌ی مختصات مشخّص کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 77 ریاضی ششم

برچسب شده در: