در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 92 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 92 ریاضی سوم

1- مربّع زیر به ضلع یک سانتی متر است.

برای اینکه اندازه‌ی سطح و مساحت شکل‌ها متفاوت نباشد، مربّعی به ضلع یک سانتی متر رسم می‌کنیم. آن را واحد سطح در نظر می‌گیریم و به آن یک سانتی‌متر مربّع می‌گوییم. با توجّه به شکل، مشخّص کنید که مساحت هر شکل چند سانتی‌متر مربّع است.

image 87

2- با شمردن مربّع‌های واحد، مساحت مستطیل‌ها و مربّع‌ها را بنویسید.

image 88

برای پیدا کردن تعداد مربّع‌های واحد، می‌توانید آن‌ها را بشمرید. آیا راهی بهتر از این می‌شناسید؟

بله- تعداد ردیف‌ها را در تعداد مربع‌های یک ردیف ضرب می‌کنیم. در واقع طول را در عرض ضرب می‌کنیم.

3- با استفاده از راه‌حلّ خود، مساحت مربّع و مستطیل زیر را به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه 92 ریاضی سوم

برچسب شده در: