در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 100 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 100 علوم سوم

1- عقاب چگونه حرکت می کند؟

عقاب یک پرنده است که با بال های بزرگ و قوی خود پرواز می کند. عقاب با استفاده از چشمان درشت و دقیق خود، شکار خود را از دور می بیند و با سرعت به سمت آن حمله می کند. عقاب با منقار و چنگال های نیرومند خود، شکار خود را درهم می شکند و به آشیانه اش می برد.

2- مار چگونه خود را به سوراخ می رساند؟

مار با استفاده از فلس های درشتی که در زیر بدنش قرار دارد، خود را به سوراخ می رساند. مار با گیر دادن فلس هایش به سطح زمین و فشار دادن بدنش، رو به جلو حرکت می کند و می خزد.

جواب کوتاه: روی زمین می خزد و خود را به سوراخ می رساند.

برچسب شده در: