در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 91 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 91 علوم چهارم

با توجه به شکل رو به رو درباره ی اینکه «ادرار از کلیه ها به کجا می رود تا دفع شود» گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

جواب گفت و گو صفحه 91 علوم چهارم
جواب گفت و گو صفحه 91 علوم چهارم

کلیه‌ها مواد دفعی را به صورت ادرار در می‌آورند، سپس از طریق لوله‌ای که کلیه را به مثانه وصل کرده است، ادرار را کم کم به سمت مثانه می‌فرستد و زمانی که مثانه پر شد فرد احساس دفع می‌کند.

کلیه ها خون را تصفیه می‌کنند و موادّ دفعی را به شکل ادرار در می‌آورند.

ادرار در مثانه جمع می‌شود و با پر شدن مثانه، فرد احساس دفع پیدا می‌کند.

برچسب شده در: