در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 96 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 96 علوم سوم

بچه قورباغه ها چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با ماهی دارند؟

بچه قورباغه ها و ماهی ها چند شباهت و تفاوت دارند. برخی از شباهت های آنها عبارتند از:

  • هر دو در آب از تخم خارج می شوند.
  • هر دو با آبشش تنفس می کنند.
  • هر دو باله دارند.

برخی از تفاوت های آنها عبارتند از:

  • سر بچه قورباغه بزرگ تر است.
  • دم ماهی بزرگ تر است.
  • پوست بچه قورباغه بدون پوشش است ولی بدن ماهی پولک دارد.
  • وقتی بچه قورباغه ها بزرگ می شوند، تغییر می کنند؛ یعنی باله ها و آبشش ها و دمشان از بین می رود و به جای آن ها در بدنشان شش و دست و پا ساخته می شود.

جواب خلاصه تر:

شباهت: هردو باله و دم دارند، با آبشش تنفس می کنند و درون آب زندگی می کنند.

تفاوت: بچه قورباغه سری کوچک و دمی دراز دارد اما سر و دم ماهی متناسب با بدنش است. پوست بچه قورباغه لغزنده، مرطوب و بدون پوشش است اما بدن ماهی پولک دارد.

برچسب شده در: