در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 17 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 17 جامعه شناسی یازدهم

پیش از این، درباره تناسب زندگی فردی با زندگی فرهنگی سخن گفتیم. اگر فرهنگ جهانی ویژگی های جهان شمول گفته شده را داشته باشد، انسان هایی که در چنین فرهنگی پرورش می یابند چه ویژگی هایی خواهند داشت؟ چه انسان هایی و با چه ویژگی هایی می توانند چنین فرهنگی را پدید آورند؟

ویژگی ها و ارزش های ناب انسانی. انسان هایی آزاده با روحیه ی تعهد و مسئولیت پذیری و حقیقت جو. انسان هایی که در این فرهنگ جهانی بر اساس ویژگیهای مطلوب جهانی پرورش یافته باشند. عموما، جهان ذهنی و فردی شان نیز متناسب با جهان فرهنگی با ارزش های مطلوب می باشد.

نظام خانواده، نظام آموزش، رسانه های جمعی، می توانند در چنین فرهنگی، زمینه مناسب را برای پرورش انسان هایی دلسوز، متعهد، خردمند و دارای عقلانیت و آزاده فراهم بیاورند.