جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی دوازدهم


haladars شهریور 28, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی دوازدهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی دوازدهم

گاهی تغییر در یک پدیدۀ اجتماعی با تغییر در پدیدۀ دیگر همراه است. این دو پدیده را «هم تغییر» می گویند. یعنی می توان تغییرات یکی از آنها را به کمک تغییرات دیگری توضیح داد. برخی از این هم تغییری ها قابل مشاهده اند و میتوان آنها را با روش کمّی و آماری مطالعه کرد.

 به نظر شما آیا میان بیکاری در کشور و عواملی مانند میزان دانش و مهارت دانش آموختگان مدارس و دانشگاه ها، رکود اقتصادی، ناتوانی اقتصاد در ایجاد شغل و واردات بیرویه رابطه ای وجود دارد؟ آیا این روابط را می توان مشاهده و با روش های کمّی مطالعه کرد؟

میزان بیکاری و عوامل نام برده شده در فعالیت مانند میزان مهارت دانش آموختگان، رکود اقتصادی و … قابل اندازه گیری هستند . در نتیجه می توان ارتباط های آن ها را با روش های کمی و آماری مورد مطالعه قرار داد .

اگر حالت های زیر را فرض بگیریم می توانیم ادعا کنیم بین پدیده ها هم تغییری وجود دارد، به عنوان مثال:

با کاهش رکود اقتصادی، میزان بیکاری کاهش یابد.

با افزایش واردات بی رویه، میزان بیکاری افزایش یابد.

با افزایش میزان دانش و مهارت دانش آموختگان، میزان بیکاری کاهش یابد.

نکته: هم تغییری به معنای همبستگی بین پدیده های اجتماعی است. به طور مثال اگر دو متغیر اجتماعی با هم افزایش یابند یا باهم کاهش یابند (همبستگی مستقیم) یا با افزایش یکی، دیگری کاهش یابد (همبستگی معکوس) می توان از هم تغییری صحبت کرد .

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه