سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم انسانی


haladars اسفند 9, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم انسانی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 47 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس دهم جغرافیا یازدهم

درس كشور، یك ناحیه سیاسی بدین شرح است:

1-سه رکن  بنیادی کشور را نام ببرید.

سرزمین-جمعیت-نظام سیاسی

2-سرزمین چیست؟

فضا و قلمرو جغرافیایی یک کشور، سرزمین آن است. فضا یا سرزمین یک کشوردارای منابعی است و عرصه ای برای فعالیت های اقتصادی و کار و زندگی مردم آن کشور محسوب می شود.

3-نظام سیاسی چیست؟

در واقع، همان حکومت است که وظیفه اداره امور سرزمین و جمعیت را بر عهده دارد.

4-منظورازحاکمیت چیست؟

حاکمیت یعنی داشتن استقلال و بی نیاز بودن از نظارت دولت های خارجی. حاکمیت یک کشور نشان دهنده استقلال و اقتدارسیاسی آن است.

5-کشور را تعریف کنید.

یک ناحیه سیاسی مستقل که دارای سرزمین مشخص، جمعیت دائمی و مقیم و حکومت مرکزی است و بر امور داخلی و خارجی خود حاکمیت دارد.

6-تعریف مرزسیاسی را بنویسید.

مرز، خطی اعتباری و قراردادی است که برای تعیین حدود یک ناحیه سیاسی، از جمله کشور، بر روی زمین مشخص می شود.

7-مهم ترین عامل تشخیص و جدایی کشورها از یکدیگر…………..است.

مرز

8-اهمیت مرزها را بنویسید.

مرزها از این نظر اهمیت دارند که قلمرو رسمی اعمال مدیریت سیاسی هر کشورند و حدود حاکمیت و اداره یک حکومت را تعیین می کنند. مرز، آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی و هوایی هر کشور است.

9-علت ارزش حقوقی و بین المللی مرزهاچیست؟

زیرا محدوده های کشورهای هم مرز دراسناد سازمان ملل متحد ثبت می شود.

10-مرزهای طبیعی را تعریف کنید.

خطوط مرزی برخی کشورها با استفاده از پدیده های طبیعی مانند رود، کوه، بیابان، دریاچه، تالاب و مشخص می شود. به عبارت دیگر، مبنای تعیین مرز دو کشور، پدیده های طبیعی هستند که بین آن دو قرار گرفته اند.

11-روش تعیین خط مرزی دررشته کوه های مرزی چیست؟

خط الراس

12-خط الراس چیست؟

خط الرأس خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود می آید.

13-روش های تعیین خط مرزی در رودها را بنویسید.

الف- اگر یک رود مرز بین دو کشور باشد، برای تعیین مرزاز خط ِ منصف استفاده می کنند. خط منصف خطی است که از وسط رودخانه می  گذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است.

ب-ممکن است خط مرزی عمیق ترین نقاط بستر رودرا به هم متصل کند که به آن تالوگ می گویند.

14-خط منصف چیست؟

خطی است که از وسط رودخانه می  گذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است.

15-تالوگ چیست؟

خط مرزی که عمیق ترین نقاط بستر رودرا به هم متصل  می کند .

16- چرا بهترین نوع خط مرزی دررودهای قابل کشتی رانی روش تالوگ است؟

چون هر دو کشورحق کشتیرانی در دو طرف آن را دارند.

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم

17- روش تعیین مرزدریایی دردریاها را بنویسید.

برای تعیین مرز دریایی، ابتدا خط مبنا را معین می کنند. خط مبنا پایین ّ ترین حد جزر در دریاست.

18-آب های داخلی را تعریف کنید.

به آب های پشت خط مبنا (به طرف ساحل) آب های داخلی می گویند که کشور مجاور دریا مالک آن هاست.

19-دریای سرزمینی چیست؟

از خط مبنا به سمت دریا تا حدود  12مایل دریایی (هر مایل دریایی برابر با  1852متر است) دریای سرزمینی نامیده می شود که آن هم متعلق به کشور مجاور دریاست اما سایر کشورها در آن منطقه حق عبورومرور بدون ضرر را دارند.

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم

20-آب های آزاد را تعریف کنید.

«آب های آزاد» به بخش هایی از دریا گفته می شود که در مالکیت هیچ کشوری قرار ندارند. در آب های آزاد کشتی رانی، فعالیت نظامی، ماهی گیری، ایجاد تأسیسات و تحقیقات برای همه ُ کشورها آزاد است؛ مشروط به اینکه مخّل دریانوردی بین المللی نباشد.

21-مرزهای غیرطبیعی چیست؟

در بخش هایی از زمین که امکان استفاده از پدیده های طبیعی برای تعیین خطوط مرزی وجودنداشته باشد، با استفاده از مختصات جغرافیایی (مدارها و نصف النهارها،) خط مرزی تعیین می شود؛ مانند مرز بین کانادا و امریکاروی مدار  49درجه شمالی.

22- انواع مرزها از نظر پیدایش و شکل گیری را نام ببرید.

مرزهای پیشتاز-مرزهای تطبیقی و مرزهای تحمیلی

23-مرزهای پیشتاز یا قبل از سکونت را تعریف کنید.

مرزهایی هستند که از زمانهای قدیم در نواحی خالی از سکنه ترسیم شده اند و بعدهانیز مورد قبول ساکنان دو کشور همسایه قرار گرفته اند؛ مانند مرزبین کانادا و آلاسکا که بعدها به تدریج مردم در دو طرف آن اسکان یافتند. این نوع مرزها مشکلی ایجاد نمی کنند.

24-مرزهای تطبیقی چیست؟

مرزهایی هستند که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی تعیین می شوند و گرو ه های انسانی را، که از نظر قومی، زبانی، دینی و غیره متفاوت اند، از یکدیگر جدا می کنند؛ مانند مرز بین هند و پاکستان که پس از جدایی و استقلال پاکستان از هند، درتعیین آن دقت شد تا منطقه مسلمان نشین از هندونشین جدا شود.

25-مرزهای تحمیلی چیست؟

مرزهایی هستند که در تعیین آنها شرایط فرهنگی در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، افراد یک ملّت یا قوم را که دارای دین و زبان مشترک اند، از هم جدا می کند و موجب می شود در دو کشور همسایه و در دو حکومت جداگانه قرار بگیرند؛ مانند مرزهایی که کشورهای استعمارگر در قاره  افریقا بر مبنای قلمرو نفوذ و حاکمیت خود و بدون توجه به اقوام و فرهنگ ها ایجادکردند و یا مرز بین کره شمالی و کره جنوبی.

26-تاریخچه پیدایش مرز کره شمالی وجنوبی را بنویسید.

در سال  1945میلادی، پس از پایان جنگ جهانی دوم و سال ها سیطره  ژاپن بر شبه جزیره کره، این کشور به دو کشور کره شمالی وجنوبی تقسیم شد.

 در آن زمان، کشور کره  شمالی به بلوک شرق کمونیستی، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی، پیوست وکره  جنوبی نیز تحت سیطره  بلوک غرب، یعنی ایالات متحده امریکا و اروپای غربی قرار گرفت.

در زمان تقسیم کره به دو کشور، امریکاو اتحاد جماهیر شوروی سابق توافق کردند مرز دو کشور روی مدار  38درجه تعیین شود. پس از تقسیم کره، بارها بین دو کشورحمله های نظامی و درگیری های مرزی رخ داده است و اختلافات تا امروز نیز ادامه دارد.

27-مرزهوایی چیست؟

هر کشور علاوه بر اینکه بر مرزهای زمینی و در صورت مجاورت با دریا بر دریای سرزمینی حاکمیت دارد، بر فضای بالای سرزمین خود نیز می تواند ادعای حاکمیت داشته باشد.

 به عبارت دیگر، مرز هر کشور مانند دیواری فرضی است که دورتادور سرزمین آن را احاطه کرده است و از طرف بالا نیز به سمت جو ادامه دارد.

هواپیماها برای عبور از مرزهای هوایی هر کشورباید اجازه بگیرند و ورود خود را به آسمان آن کشور اطلاع دهند.

28- اهمیت مرزها را بنویسید.

الف -مرزها در هر کشوری اهمیت خاصی دارند و امنیت واستقلال هر کشور به مرزهای آن وابسته است. مرزها حد حاکمیت ملی یک کشور محسوب می شوند.

ب-مرزها در روابط یک کشور با کشورهای همسایه تأثیرگذارند ومی توانند عاملی برای ثبات و آرامش یا اختلاف و منازعه باشند. به همین دلیل، حساسیت زیادی نسبت به مرزها وجود دارد و نظارت و مراقبت ویژه ای بر آنها اعمال می شود.

پ-مرزها تأثیر بسزایی در جابه  جایی مسافران و مبادلات بازرگانی (صادرات و واردات کالا) و توسعه اقتصادی کشورها دارند. به همین دلیل، امن بودن یا ناامن بودن آنها بر رونق اقتصادی کشورها تأثیر می گذارد.

29- حفاظت و مدیریت و کنترل مرزهای کشور برعهده چه کسانی است؟

-الف حفاظت و مدیریت و کنترل مرزهای کشور بر عهده  مرزبانان نیروی انتظامی و دفاع از مرزهای زمینی و هوایی و دریایی کشور در برابر تهدیدات خارجی بر عهده  نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران است. مرزبانان پرتلاش شرایط دشوار محیطی مانند نگهبانی در ارتفاعات و درگرما و سرمای طاقت فرسا را تحمل می کنند تا امنیت در کشور برقرار باشد و مردم بتوانند با آسودگی زندگی کنند.

ب-همچنین ساکنان نواحی مرزی (مرزنشینان) کشور ما همواره با مشارکت و همکاری با مرزبانان، از امنیت و استقلال کشور و مرزهادفاع کرده اند.

30- علل مرزبندی سیاسی – اداری درداخل کشورچیست؟

حکومت   ها برای اداره آسان تر فضای جغرافیایی کشورها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان، به مرزبندی سیاسی – اداری در داخل کشور می پردازند.

31- ویژگی های پایتخت کشوررا بنویسید.

الف-پایتخت مرکز اقتدار سیاسی یک کشور است و فرمان ها و تصمیمات سیاسی از این نقطه مرکزی در سراسر آن کشور پخش می شود.

ب-رؤسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه و وزارت خانه ها و سازمان های اصلی دولت ها و همچنین سفارتخانه های خارجی در پایتخت هامستقرند. پایتخت مکان تصمیم گیری های سیاسی و ملاقات سران یک کشور با نمایندگان حکومت های سایر کشورهاست.

پ-پایتخت یک کشور معمولاً به بزرگ ترین و مهم ترین شهر یا کلان شهر  آن تبدیل می شود.

32- عوامل موثر در انتخاب یک مکان به عنوان پایتخت را بنویسید.

الف -داشتن قابلیت های محیطی مناسب؛ مانند دسترسی به آب و اراضی حاصلخیز،

ب-داشتن جمعیت قابل توجه،

پ-در تقاطع راه های ارتباطی قرار داشتن، دسترسی آسان به سرتاسر کشور به ویژه مرزها،

ت-داشتن قابلیت دفاعی مناسب و دور بودن از مرزها.

ث-برخی از پایتخت ها قدمت زیادی دارند و موقعیت پایتخت بودن خود را تا سال ها حفظ می کنند؛ مانند شهر پاریس

33-پایتخت دو کشوررا نام ببرید که منتقل شده اند؟

شهر ریودوژانیرو به برازیلیا در کشور برزیل یا انتقال پایتخت از کراچی به اسلام آباد در پاکستان.

34- علل تبدیل پایتخت ها به کلان شهر را بنویسید.

به طور معمول، تمرکز قدرت سیاسی و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، تمرکز اقتصادی نهادهای مالی و پولی وشرکت های بزرگ وثروت و قدرت در پایتخت ها، موجب تبدیل آن ها به کلان شهرها می شود.

35- پیامدهای تبدیل پایتخت ها به کلان شهررا بنویسید.

پیامدهایی چون رشد جمعیت، ترافیک، آلودگی هوا وکمبودمسکن و خدمات را به دنبال دارد.

36-ملت را تعریف کنید.

ملت، عنصر بنیادین یک کشور است و بدون آن کشور معنا و مفهومی ندارد. ملت جمعیتی است که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقرشده اند و اشتراکات تاریخی، زبانی، مذهبی و اقتصادی و آرمان های مشترکی دارند.

37- سه وظیفه مهم حکومت ها را بنویسید.

-اداره امور سرزمین

– اداره سازه یا ساختار انسانی

– روابط خارجی

38- سه گروه عمده حکومت ها از نظر مدیریت فضای جغرافیایی کشور و توزیع قدرت در پهنه سرزمین را نام ببرید.

-نظام سیاسی تک ساخت (یکپارچه)

– نظام سیاسی فدرال

– نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی

39-نظام سیاسی تک ساخت(یکپارچه) را توضیح دهید.

در این نوع نظام سیاسی، کشور به واحدهای سیاسی واداری کوچک تر مانند استان و شهرستان تقسیم می شود اما حکومت مرکزی حدود اختیارات آنها را تعیین می کند. در این نوع نظام اختیارات محلی محدود و نظام قانون گذاری وسیاست گذاری متمرکز است. قدرت سیاسی از یک کانون، یعنی پایتخت، به سایر نواحی کشور اعمال می شود ومدیریت های محلی، تصمیمات دولت مرکزی را اجرا می کنند. فقط، یک سطح قانون گذاری، یعنی مجلس ملی قانون گذاری، در مرکز وجود دارد و قوانین و مقررات و تشکیلات اداری در تمام کشور همسان است.

40- کشور…………. از پیشگامان الگوی حکومتی تک ساخت است.

 فرانسه

41-نظام سیاسی فدرال چیست؟

در این نوع نظام سیاسی، کشور به چند ایالت تقسیم می شودو ایالت  ها اختیارات زیادی دارند.

42-دو سطح توزیع قدرت درحکومت فدرال را بنویسید.

الف) سطح فدرال (ملی و حکومت مرکزی)

 ب) سطح ایالت (منطقه)

هر ایالت علاوه بر وجود حکومت و نیروی تصمیم گیری در سطح ملی، قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل نیز دارد. مجلس نمایندگان و سنا درمرکز کشور و مجلس ایالتی در هر ایالت مستقرندو قانون گذاری می کنند. به همین سبب، برخی قوانین ایالت ها با یکدیگرمتفاوت ا ند و هر ایالت در امور وبرنامه   ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی خود به طور مستقل تصمیم گیری و عمل می کند.

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم

43- نقش حکومت مرکزی در نطام قدرال را توضیح دهید.

در این نوع نظام سیاسی، حکومت مرکزی نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده ایالت ها را بر عهده دارد و ایالت ها در دفاع، سیاست خارجی و واحدپول ملی از حکومت مرکزی تبعیت می کنند.

44-در نظام سیاسی ناحیه ای و ترکیبی کشورچگونه اداره می شود؟

در این نوع نظام، بخش اعظم کشور به صورت تک ساخت است؛ فقط یک یا چند بخش کوچک به صورت ناحیه ای و خودمختار اداره می شوندو مناطق خود مختار اختیارات سیاسی و اجرایی ویژه ای در ناحیه خود دارند. نظام سیاسی کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و انگلستان ازاین نوع است.

45- مهم ترین عوامل پیدایش و بقای یک کشوررا نام ببرید.

هویت ملی،همبستگی ملی وپیوستگی سرزمینی

46-درچه صورتی کشوردر خطر نابودی و فرو پاشی قرار می گیرد؟

ضعیف شدن واز بین رفتن هویت ملی و همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی

47-وظیفه حکومت هاوملت  در قبال بقای کشورشان چیست؟

حکومت ها و ملت ها باید عوامل پیدایش و بقای کشور خود را بشناسند و برای حفظ و تقویت آنها بکوشند.

تهیه کننده سوالات متن درس دهم جغرافیا یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

6 دیدگاه
 1. امیر

  عالی بود ممنون

 2. ناشناس

  عالی و آموزنده بود

 3. ..

  عالی بود مرسی

 4. حسینی

  خیلی عالی

 5. محسن صادقی

  عالییی

 6. فاط

  تاثیر گذار بود