در این نوشته تمامی سوالات متن درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم که شامل 17 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس دو هویت اجتماعی 

درس پدیده های اجتماعی بدین شرح است:

1-کنش اجتماعی چیست؟

کنشی انسانی که دیگران راتحت تاثیر قرارمی دهد.

2- آیا کنش های اجتماعی حتما باید درحضور فیزیکی دیگران صورت گیرد؟ مثال بزنید

خیر.رعایت مقررات حتی بدون حضور دیگران نیزکنشی اجتماعی محسوب می شود. دیگران اگرفیزیکی هم حضورنداشته باشند حضور ذهنی برای کنشگر میتوانند داشته باشند وبرکنش های او تاثیر خواهند داشت.مثال: رعایت قوانین رانندگی درنیمه شب وبدون حضور دیگران

3- آیا کنش هایی که درحضوردیگران ولی بدون توجه به آنها اتفاق می افتدکنش اجتماعی اند؟

کنشی که موجب ایجادآگاهی و تاثیرپذیری دردیگران نشود کنش اجتماعی نیست.بنابراین اگر من کنشی درحضوردیگری انجام دهم که او رامتاثر نسازد این کنش من جنبه ی اجتماعی نخواهدداشت.

4- باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با گذشتگان ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟

وقتی مابرای گذشتگان خودبزرگ داشت برگزارمی کنیم یا فاتحه ای نثارآنها می کنیم یا طلب آمرزش برای آنهاداریم درحال برقراری ارتباط با گذشتگان هستیم.

5-باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با آیندگان ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟

وقتی کنشی انجام می دهیم که برای آیندگان عواقبی به دنبال دارد مثال مطلبی می نویسیم تا آنها را ازحال خود باخبرسازیم .یا با مصرف بی رویه آب وانرژی محیط زیست نامناسبی برای آنهابه ارمغان می گذاریم،درحال برقراری ارتباط با آیندگان هستیم.

6- با ذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با معاصران ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟

من درحال تایپ این متن هستم وشما درحال خواندن آن هستید پس شمادرحال تاثیرپذیری ازکنش من هستید.

7- آیا قواعد وشکل ارتباط اجتماعی ما با دوست ودشمن یکسان است؟ مثال بزنید

خیر(به قول حافظ شیرازی)با دوستان مروت با دشمنان مدارا.به قول جامعه شناسان ازدشمنان فاصله می گیریم و به دوستان نزدیک می شویم.

8- آیا قواعد وشکل ارتباط اجتماعی ما با غریبه وآشنایکسان است؟ مثال بزنید

خیر ارتباط با غریبه ها ساده است ولی ارتباط با آشنایان پیچیده تر وگسترده تراست.

9- آیا قواعد وشکل ارتباط اجتماعی ما با مومن وکافر ومنافق یکسان است؟ مثال بزنید

خیربه مومن اعتماد داریم وارتباط گسترده ای برقرار می سازیم(البته اگر خود مومن باشیم)با کافر ومنافق ارتباطمان راقطع می کنیم(اگر خودمان کافریامنافق نباشیم.)به کافر و منافق اعتماد نداریم ودرصدد برقراری ارتباط پایدار با آنها نیستیم.

10-  منظورازپدیده های اجتماعی چیست؟

به کنش ها وپیامدهای کنش (تاثیرات اجتماعی کنش ها) پدیده اجتماعی گفته می شود

مانند: کنش ها،نقش ها،ارزش ها،هنجارها،فرهنگ ،عقاید،گروه های اجتماعی،نظام ها ونهادهای اجتماعی و….

11-خردترین پدیده ی اجتماعی چیست؟

کنش اجتماعی

12- چرا برخی از پدیده ها راپدیده های اجتماعی می نامند؟

 زیرا برخی ازپدیده های موجود دراطراف ما در کنش های انسان ها نسبت به یکدیگر تاثیردارند و دیگران را به واکنش وامی دارند مثال: خط کشی خیابان یک پدیده اجتماعی زیرا دیگران را به واکنش وتغییر رفتار وا می دارد.

13- مفاهیم ارزش ،هنجار، نقش اجتماعی،جامعه پذیری،کنترل اجتماعی راتوضیح دهید وبرای هریک مثال بزنید.

ارزش های اجتماعی: پدیده های مطلوب وخواستنی که موردپذیرش افرادجامعه اند واعضای جامعه می خواهندبه آنهادست یابند.(گرایش نسبت به آنهادارند.)

مانند:تعلیم وتربیت ،موفقیت،اخلاص،سخاوت،سعادت

هنجارهای اجتماعی:شیوه های انجام کنش های اجتماعی هستند که مورد قبول افراد جامعه اند و راه های رسیدن به ارزش های اجتماعی محسوب می شوند.مانند قوانین ومقررات،الگوهای رفتاری)ارزش های اجتماعی ذهنی هستندودر ذهن انسان اعتبارمی یابند ولی هنجارهای اجتماعی عینی ،ملموس ومحسوس هستند و جنبه بیرونی دارند

کنترل اجتماعی: مجموعه فعالیت هایی که فرد را برای انطباق با انتظارات و پذیرش فرهنگ جامعه آماده می سازد.اقداماتی که ما را وادار به رعایت فرهنگ و مقررات اجتماعی می کند.مثال: برای درس خوان تر شدن دانش آموزمعلم با نمره یا جایزه او را تشویق می کند ویا اومورد مواخذه قرارمی دهد.

14- کنش اجتماعی، هنجارهای اجتماعی وارزش های اجتماعی با یکدیگرچه ارتباطی دارند؟ مثال بزنید

وقتی کنشی ازحالت فردی به اجتماعی تبدیل می شود نیازمند هنجار و ارزش اجتماعی می شود.بدون ارزش اجتماعی هنجار و کنش اجتماعی به وجود نمی آید.اگرهدفی مطلوب است بایدبرای رسیدن به آن شیوه هایی(هنجارهایی)تعریف شودواین شیوه ها باید قابلیت اجرا(کنش اجتماعی )داشته باشند.

مثال: برای کلاس درس جامعه شناسی علاوه برارزش آموزش مفاهیم اجتماعی،ارزش تنوع وشادابی راهم اضافه می کنیم بنابراین لازم است که از جای برخیزیم و با رعایت فاصله نسبی با یکدیگرحرکات کششی ونرمشی راانجام دهیم تا انبساط خاطر وشادابی درفضای کلاس ایجادشود.

15- پدیده های اجتماعی (مانند ساختمان اداری،مدرسه ،بیمارستان،پادگان،ارزش های اجتماعی،هنجارهای اجتماعی ،برنامه امتحانات،و…)با پدیده های طبیعی(مانندکوه،جنگل،بیابان،دریا،باران و…) چه تفاوت هایی دارند؟

 1.پدیده های اجتماعی بانقش واراده انسان پدید می آیند، ولی پدیده های طبیعی خارج از اراده ونقش انسان هستند

2.پدیده های اجتماعی با ذهنیت انسان پدید می آیند و دارای معانی ذهنی هستند. ولی پدیده های طبیعی محسوس (از طریق حواس قابل حس هستند.) هستند.

(پدیده های طبیعی توسط انسان خلق نمی شوند ونتیجه کنش انسان نیستند.جنبه عینی و بیرونی دارند وخارج ازذهنیت انسان نیزبه صورت مستقل وجود دارند.)

16- پدیده ای طبیعی مثال بزنید که جنبه ی اجتماعی پیدا می کند؟

مثال: خشکسالی وکم آبی که پدیده ای طبیعی است موجب ایجادمهاجرت یا تغییرنقش های اقتصادی که جنبه ی اجتماعی دارندمی شود.

17- هنجارهای اجتماعی چه رابطه ای با کنش اجتماعی و ارزش های اجتماعی دارد؟

هنجارها شیوه های انجام کنش اجتماعی هستند و به کمک هنجارها به ارزش های اجتماعی می رسیم اگر ارزش ها عوض شوند هنجارها و کنش های اجتماعی تغییر می کند.

تهیه کننده سوالات متن درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر سوالات هویت اجتماعی دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.