سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم انسانی


haladars اسفند 10, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم انسانی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم انسانی که شامل 60 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس سه جغرافیا دوازدهم

درس ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل بدین شرح است:

1-مهم ترین تحولات حمل ونقل در4000 سال پیش را بنویسید.

پیش تر از چهار هزار سال قبل، در زمان نخستین تمدن های کهن، انسان ها برای حمل بار از چارپایان استفاده می کردند و درمنطقه بین النهرین حمل ونقل با قایق های پارویی در رودخانه ها معمول بود.اختراع چرخ همچون کشف آتش تحول بزرگی در زندگی انسان آن دوره پدید آورد.

2-مهم ترین تحولات حمل و نقل دردوره هخامنشیان و دولت روم را شرح دهید.

مطالعات تاریخی وجود شبکه های حمل ونقل و گسترش آنها رادر دوره های زمانی مختلف نشان می دهد. برای مثال در قلمروپهناور ایران در دوره هخامنشیان، راه ها و چاپار خانه هایی درنقاط مختلف این قلمرو ایجاد شده بودند. جاده های سنگفرشی گسترده و طولانی در امپراتوری روم که همه نقاط را به مرکز و پایتخت متصل می کرد و شکل گیری جاده ابریشم که در آن کاروان ها از شرق آسیا تا غرب اروپا را در می نوردیدند، نمونه هایی از ضرورت وجودراه ها و گسترش آنها در طی تاریخ بوده است. البته حمل ونقل نیز به نوبه خود در توسعه و گسترش تمدن ها نقش مهمی ایفا کرده است.

3-مهم ترین تحولات حمل و نقل تا پیش ازانقلاب صنعتی را بیان کنید.

تا پیش از انقلاب صنعتی (1870ــ 1800م،) برای قرن ها، وسایل حمل ونقل زمینی به کندی و با صرف زمان زیاد مسافت های طولانی را طی می کردند و قادر به حمل میزان کمی بار بودند. بر روی خشکی ها، نیروی انسان و چارپایان عامل حرکت مسافر و بار در دریاهانیروی باد محرک کشتی ها بود. اختراع موتور بخار تحول بزرگی در حمل ونقل آبی و ریلی به وجود آورد.

4- مهم ترین تحولات  حمل و نقل دراوایل قرن نوزدهم را بنویسید.

در اوایل قرن نوزدهم نخستین لوکوموتیوهای مجهزبه موتور بخار در انگلستان ساخته شد و قطارها را در بین شهرها به حرکت درآورد و این کشور را به زادگاه قطار تبدیل کرد.حمل ونقل ریلی موجب حرکت آسان تر بار و حمل بارهای سنگین در مسافت های نسبتاً دور شد و رونق بسیار پیداکرد. بعدها با کشف و استخراج نفت و جایگزین شدن آن با زغال سنگ، سرعت و کارآیی وسایل حمل ونقل بیشتر شد.

5- مهم ترین تحولات حمل و نقل در اوایل قرن بیستم را بنویسید.

در اوایل قرن بیستم اختراع و تولید انبوه اتومبیل، چهره فضاهای شهری و خارج از شهرها را تغییر داد.خیابان های اصلی و فرعی و تقاطع ها در شهرها و شبکه های جادهای وسیع بین شهرها و روستاها ایجاد شدند و به دنبال آن مکان ها و مراکزخدمات راهداری مانندپمپ بنزین ها و تعمیر گاه های اتومبیل و… پدیدار شدند.

6- مهم ترین تحولات حمل و نقل در طی جنگ جهانی دوم را بیان کنید.

در طی جنگ جهانی دوم (1945ــ 1939م) اولین هواپیمای جت در آلمان ساخته شد. موتور جت توان بیشتری داشت و موجب شد هواپیماهای بزرگ تر مسافر بری ساخته شود و هواپیماهای جت مسافربری در آسمان ها به پرواز درآیند. بعدها تولید هواپیماهای بویینگ حمل ونقل هوایی را در سراسر جهان گسترش دادند.

7-عوامل موجب گسترش و تحول در صنعت حمل ونقل درنیم قرن اخیر را بنویسید.

1)افزایش جمعیت

2)افزایش تقاضا برای حمل ونقل،

3)گسترش تجارت و اقتصاد جهانی

4) پیشرفت های علمی و فناوری

8-مهم ترین وسایل حمل ونقل درجهان امروز را بنویسید.

به طوری که امروزه کشتی های غول پیکر کانتینری و نفت کش ها، هواپیماهای ایرباس، قطارهای تندرو  و انواع خودروهای شخصی وعمومی تحرک و جابه جایی بین مکان ها را به طور چشمگیری افزایش داده اند.

9-تعریف حمل و نقل را بنویسید.

حمل ونقل عبارت است از جابه جایی مردم (مسافر) بار (کالا) و اطلاعات.

10-اهمیت حمل ونقل را بنویسید . هریک را به اختصارشرح دهید.

الف-اهمیت سیاسی:

 داشتن وسایل و شبکه های پیشرفته حمل ونقل از عوامل قدرت ملی یک کشور محسوب می شود. دسترسی به کانال ها، بندرها، تنگه ها و نظایر آن از عوامل قدرت سیاسی کشورها بوده و حکومت ها می توانند از آنها در مواقع خاص به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنند.

ب-اهمیت اجتماعی:

 مردم برای جابه جایی بین محل کار و سکونت، دسترسی به مراکز درمانی و بهداشتی، مراکز آموزشی و شرکت درفعالیت های اجتماعی، هنری و فرهنگی و امور تفریحی و گذران اوقات فراغت به حمل ونقل مناسب نیاز دارند. حمل ونقل اهمیت به سزایی در ارتباط مردم و تبادل فرهنگی بین نواحی مختلف دارد.

پ-اهمیت اقتصادی:

 امروزه هیچ ناحیه ای خود کفا نیست و همه نواحی چه در داخل کشورها و چه در سطح بینالمللی برای برآوردن نیازهای اقتصادی خود به یکدیگر وابسته اند. صاحبنظران، حملونقل را کلید توسعه اقتصادی و رکن زیربنایی اقتصاد کشورهامی دانند. فعالیت های اقتصادی تولید و توزیع و تجارت به شدت به شبکه های حملونقل وابسته اند. گردشگری نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی مهم در کشورها به زیر ساختهای حمل ونقل نیاز دارد.

ت-اهمیت زیست محیطی:

امروزه با توجه به نقشی که فعالیت های حمل ونقل در بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی دارد، همه جوامع تلاش می کنند تا برای جلوگیری یا کاهش این آثار نامطلوب و حل مشکلات چاره اندیشی و برنامه ریزی کنند.

11-ارتباط متقابل میان حمل و نقل با جغرافیا را بنویسید.

حمل ونقل با جابه جایی در پهنه مکان و فضای جغرافیایی سرو کار دارد و هدف حمل ونقل ارتباط دادن مکان ها و نواحی با یکدیگراست. بدین ترتیب ماهیت حمل ونقل اساساً جغرافیایی است و با مفاهیمی چون مکان، موقعیت مکانی، مسافت، مبدأ، مقصد و نظایرآن سرو کار دارد. همچنین شبکه های حمل ونقل هم از محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرند و هم بر فضای جغرافیایی تأثیر می گذارند.

12-تعریف جغرافیای حمل ونقل را بنویسید.

جغرافیای حمل ونقل شاخه ای از دانش جغرافیاست که جابه جایی مردم، بار و اطلاعات را در سطح زمین مطالعه می کند و به بررسی الگوهای پراکندگی و شیوه های حمل ونقل و اثرات آنها بر محیط به منظور برنامه ریزی و مدیریت مطلوب منطقه ای می پردازد.

13-چرا جغرافیای حمل ونقل شاخه ای از جغرافیای اقتصادی محسوب می شود؟

از آنجایی که حمل ونقل در فعالیت های اقتصادی و مکان گزینی واحدهای تولیدی و خدماتی و تجاری نقش مهمی دارد جغرافیای حمل ونقل، شاخه ای ازجغرافیای اقتصادی محسوب می شود.

14-شیوه های حمل ونقل را نام ببرید.

1)حمل ونقل جاده ای

2)حمل ونقل ریلی

3)حمل ونقل آبی

4)حمل ونقل هوایی

5)حمل ونقل ازطریق لوله

سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم

15-مزایای حمل ونقل جاده ای رابنویسید.

1)این شیوه حمل ونقل برای مسافت های کوتاه (معمولاًکمتر از  400کیلومتر) مناسب تر است.

2)حمل ونقل جاده ای نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل بیشترین انعطاف را از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در ایستگاه های متعدد دارد.

3) برای رفتن به مکان های دور افتاده یا روستایی نیز اغلب از این شیوه استفاده می شود.

4)احداث پایانه ها(ترمینال ها) در این شیوه کم هزینه تر است.

16-محدودیت ها ومشکلات  حمل ونقل جاده ای را بنویسید.

1)حمل ونقل جاده ای نسبت به سایر شیوه ها قابلیت جابه جایی تعداد کمتری مسافر را دارد.

2) ظرفیت حمل کالا توسط کامیون ها وتریلی ها کمتر از حمل ونقل آبی و ریلی است.

3)میزان مصرف سوخت و آلایندگی محیط زیست در این شیوه حمل ونقل بسیار زیاد است.

همچنین ببینید: پاورپوینت درس سوم جغرافیا دوازدهم

17-عوامل تعییر فضای جغرافیایی درحمل ونقل جاده ای را بنویسید.

1)با ورود به عصرخودروها، جاده های خاکی به جاده های آسفالته تبدیل شدند و فضای جغرافیایی را تغییر دادند.

2)تمایل مردم جهان برای داشتن خودروی شخصی همواره افزایش یافته است به طوری که امروزه برخی خانواده ها بیش از یک خودرو دارند.

18-نتایج گسترش جاده ها و خودروها را بنویسید.

از نتایج گسترش جاده ها و خودروها، ایجاد تراکم ترافیکی در برخی مسیرها به ویژه در ایام تعطیلات بوده است.در نیمه دوم قرن بیستم ساختن آزادراه ها و بزرگراه ها برای حل مشکل ترافیکی و همچنین افزایش سرعت خودروها متداول گردید.

19-پرترددترین آزادراه های کشوررا نام ببرید.

 آزادراه های تهران ــ کرج ــ قزوین و تهران ــ قم از پرترددترین آزادراه های کشور هستند. در سال  1396بر طبق آمارهای راهنمایی ورانندگی تعداد خودروهای پلاک شده ایران از مرز  20میلیون گذشته است.

20-ویژگی های  حمل ونقل ریلی را بنویسید.

1)حمل ونقل ریلی همچنان یکی از مهمترین شیوه های حمل کالا و مسافر در جهان است.

2) در این شیوه برای انتقال از ریل و لوکوموتیوی که واگن های قطار را به دنبال خود می کشد استفاده می شود.

3)حمل ونقل ریلی برای مسافت های متوسط و نسبتاً طولانی مناسب است.

4)قطارها ،بار را به صورت فله ای یا کانتینری حمل می کنند.

21-مزایای حمل ونقل ریلی را بنویسید.

1) هزینه های احداث پایانه ها (ترمینال ها) در آن ها متوسط است.

2) به طور کلی جابه جایی با قطار دارای ایمنی بالاست. همچنین راحتی مسافران در قطار بسیار بیشتر از خودروهاست.

3) قطارهای باری می توانند به اندازه ده ها کامیون بار حمل کنند و هزینه حمل درمسافت های طولانی کمتر از جاده است.

4)مصرف سوخت در حمل ونقل ریلی   یک هفتم حمل ونقل جاده ای است و آلایندگی آن برای محیط زیست بسیار کمتر است.

22-محدودیت های حمل ونقل ریلی را بنویسید.

1) احداث خطوط ریلی برخلاف جاده ها به زمین های هموار نیاز دارد.

 2)هزینه های احداث خطوط آهن به ویژه در نواحی دارای موانع و پستی و بلندی و همچنین تولید یا خرید واگن ها و لوکوموتیوها بالاست.

23-انواع لوکوموتیو از گذشته تاامروز را نام ببرید.

در روند تولید قطارها از گذشته تا به امروز، لوکوموتیوهای بخاری به تدریج جای خود را به لوکوموتیوهای دیزلی دادند.امروزه لوکوموتیوهای الکتریکی (برقی) بهترین نوع لوکوموتیوها از نظر سازگاری با محیط زیست هستند.

24-اولین قطارپرسرعت جهان را نام ببرید.

در نیمه دوم قرن بیستم برخی کشورها مانند فرانسه، اسپانیا، آلمان و ژاپن طرح هایی را برای تولید قطارهای پرسرعت طراحی و آزمایش کردند. قطار پر سرعت الکتریکی که بین توکیو و اوزاکا در ژاپن در سال 1964م به حرکت درآمد از اولین قطارهای پرسرعت جهان است.

25-تعریف قطارتندرو(پرسرعت) را بنویسید.

 معمولاً به قطارهایی که بیش از  200کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشند قطار پر سرعت می گویند.

26-میزان سرعت قطارهای تندرو را بنویسید.

در طی چند دهه،کمپانی های تولید کننده قطارهای پر سرعت وارد رقابت شده و به تدریج رکورد افزایش سرعت را از  160کیلومتردر ساعت به بیش از  300کیلومتر در ساعت (حتی450کیلومتردرساعت) رسانده اند.

27-تولیدکنندگان عمده قطارهای تندرو را نام ببرید.

 امروزه تولیدکنندگان عمده قطارهای تندروکشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و آلمان و کشورهای آسیای جنوب شرقی ژاپن، کره جنوبی، چین و تایوان هستند.

28-گسترده ترین شبکه های ریلی درکدام قاره قرار دارد؟

میزان احداث شبکه های ریلی و دسترسی به آن در نواحی مختلف دنیا متفاوت است.قاره اروپا گسترده ترین شبکه خط آهن را دربین قاره های جهان دارد و تقریباً سفر به بیشتر کشورهای این قاره از طریق خط آهن و قطار امکان پذیر است. البته برخی ازکشورهای جهان نیز فاقد راه آهن هستند.

29-مهم ترین کشورها ی دارای بیشترین میزان خطوط ریلی درجهان را نام ببرید.

کشورهای ایالات متحده امریکا،روسیه، چین و هند بیشترین میزان خطوط ریلی را در جهان دارند.

30-گسترده ترین و طولانی ترین شبکه ریلی  جهان درمدام کشورقرار دارد؟

 ایالات متحده امریکاگسترده ترین و طولانی ترین شبکه ریلی را در جهان دارد که 80درصد آن به حمل بار اختصاص دارد.

31-بیشترین میزان خطوط سریع السیر(تندرو) درکدام کشورقرار دارد؟

 بیشترین میزان خطوط سریع السیر و طولانی ترین خط قطار تندرو جهان (پکن -گوانگ‌ژو مسافت  2298کیلومتر) متعلق به کشور چین است. درکشور پهناور هند نیز سالانه میلیون ها نفر برای سفر از راه آهن استفاده می کنند.

32-تنها مسیرخط برقی کشور در کجا قرار دارد؟نام ببرید.

مسیرجلفا – تبریز( 148کیلومتر) تنها خط برقی کشور می باشد.

33- مهمترین پروژه های در دست اجرای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را بنویسید.

 1)احداث راه آهن سریع السیر (قطار پرسرعت) تهران – قم – اصفهان – (به طول  410کیلومتر)

2)برقی کردن راه آهن تهران – مشهد (به طول  1000کیلومتر)

34-مهم ترین مسیرهای آبی درحمل ونقل دریایی را نام ببرید.

حمل ونقل دریایی پوشش گسترده ای در جهان دارد. اقیانوس ها و دریاها و دریاچه های دائمی و رودخانه ها و کانال ها مسیرهای آبی را تشکیل می دهند.

سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم

35-اهمیت حمل ونقل دریایی را بنویسید.

1)امروزه حدود  90درصد تجارت جهانی براساس وزن توسط کشتی ها انجام می شود و بدون وجود حمل ونقل آبی این حجم عظیم صادرات و واردات کالا در جهان امروز ممکن نبود.

2)حمل کالا با کشتی مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش برای جابه جایی کالاها به ویژه کالاهای حجیم و بزرگ در مسافت های طولانی است.

36-کشتی نفت کش غول پیکرVLCC و کشتی پاناماکس 5000TEU  چه ویژگی هایی دارند؟نام بنویسید.

 یک کشتی نفت کش غول پیکر ( VLCCظرفیت  2میلیون بشکه) می تواندحدود  9000برابر یک کامیون بار حمل کند و یک کشتی (پاناماکس  5000TEU) بیش از  2000برابر یک کامیون ظرفیت حمل دارد.

37-معایب ومشکلات حمل ونقل دریایی را بنویسید.

 1)هزینه احداث بنادر و اسکله ها و تجهیزات بنادر و همچنین ساخت یا خرید کشتی هابسیار بالاست.

2)سرعت کشتی نسبت به سایر شیو ه های حمل ونقل کم است.

38-انواع کشتی های مسافربری  را نام ببرید.

کشتی های مسافربری انواع مختلفی دارند برخی از آنها اقیانوس پیما بوده و مسافران را از مکانی به مکان دیگر در فواصل دورمی برند .مانند کشتی های کروز

39-ویژگی های کشتی های کروز را بنویسید.

 کشتی های کروز کشتی های تفریحی گردشگری هستند که طی مدت محدود مسافران را روی آب گردش می دهند و دوباره به مبدأ باز می گردانند. سفر با کشتی های کروز معمولا پرهزینه است. برخی کشتی های کروز مانند یک هتل چند طبقه هستند و رستوران، سینما، تئاتر، استخر و زمین بازی و نظایر آن دارند.

40-کشتی های فله بر و کانتینری:

کشتی های فله بر و کانتینری مهمترین انواع کشتی های بار بری هستند. از کشتی های فله بر برای کالاهایی مانند نفت و گاز و موادمعدنی و مواد پتروشیمی و غلات و… استفاده می شود و مواد به صورت فله در مخازن یا تانکرهای کشتی گذاشته می شود.

41-مهم ترین تحولات مهم حمل ونقل دریایی از دهه 1970میلادی تا کنون را بنویسید.

از دهه  1970میلادی دو تحول مهم در حمل ونقل دریایی ظرفیت جابه جایی کالا را در این شیوه سرعت بخشید:

1)تولید کشتی های رو – رو (Roll-on/roll-off SHIP)

2)تولید و گسترش کشتی های کانتینر بر .

42-مهم ترین کاربردهای کشتی رو- رو را بنویسید.

 • تعداد زیادی خودرو را قادر می ساخت با بار خود ویا مسافر به درون کشتی بروند و در مقصد خارج شوند و هزینه های تخلیه و بارگیری را کاهش می داد.
 • یکی از کاربردهای مهم این کشتی ها حمل خودروهای صادراتی از کشورهای سازنده به سایر کشورها است.

43-اهمیت کانتینرها را بنویسید.

1)کانتینرها که استانداردهای مشخصی از نظر اندازه دارند موجب افزایش سرعت جابه جایی و تخلیه سریع تر کالاهامی شوند. قبل از تولید کانتینرها، کشتی ها زمان زیادی را در بندر برای تخلیه و بارگیری توقف می کردند.

2) داخل محفظه بودن کالاها و برچسب های روی کانتینرها که در آنها مشخصات کالاها نوشته شده، موجب می شودمدیریت و انبار داری محموله ها آسا ن تر شود.

44-عوامل توسعه حمل ونقل دریایی درکشور را بنویسید.

ایران به سبب واقع شدن در کرانه های درای خزر، خلیج فارس و دریای عمان از نعمت بزرگ دسترسی به حمل ونقل دریایی برخورداراست. البته بهره مندی از مزایای کشتی در تجارت فقط به دسترسی داشتن به دریا محدود نمی شود بلکه به ساختن و توسعه و تجهیزبنادر وابسته است.

45-وضعیت تقاضای حمل ونقل دریایی درکشور را بنویسید.

تقاضای حمل ونقل دریایی و عرضه خدمات بندری در کشور ما در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است.

در سال  1396عملکرد بار گیری و تخلیه کالا شامل فرآورده های نفتی، کالاهای اساسی، فلزی، ساختمانی و معدنی، ماشین آلات ومنسوجات و … در کل بنادر کشور بیش از  156میلیون تن بوده است. علاوه بر آن حدود  18میلیون نفر مسافر به بنادر مسافری کشور وارد و خارج شده اند.

46-پرترددترین بنادر مسافری کشوررا نام ببرید.

بنادرقشم، شهید حقانی(بندرعباس،)چارک و خرمشهر

سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم

47-تعریف حمل ونقل هوایی را بنویسید.

حمل ونقل هوایی جابه جایی انسان و بار از طریق پرواز در آسمان است.

48-مزایای حمل ونقل هوایی را بنویسید.

1) سریع ترین شیوه های حمل ونقل بوده و برای مسافت های طولانی و صرفه جویی در زمان مناسب است.

2)حمل ونقل هوایی به احداث مسیر نیاز ندارد و ناهمواری ها و موانع برسر راه آن نیست.

3)حمل ونقل هوایی امنیت بسیار بالایی دارد.

49-محدودیت های حمل ونقل هوایی: را بنویسید.

1)احداث فرودگاه ها و تجهیزات مر بوط به آن و همچنین تولید و خرید هواپیماها به سرمایه گذاری هنگفت نیاز دارد.

2)مصرف سوخت در هواپیماها نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل بسیار بیشتر است.

3)سفر با هواپیما گران تر از سایر شیوه های حمل ونقل است.

50-مهم ترین کاربردهای هواپیما را بنویسید.

1)از هواپیمابرای حمل کالاهای سبک و کم حجم، ارزشمند و یا مواد فاسد شدنی که باید سریع به مقصد تحویل داده شوند استفاده می شود مانندتجهیزات الکترونیکی، گل، دارو، مواد غذایی و نظایر آن.

2)استفاده در موارد اضطراری مانند تصادفات و سوانح طبیعی و انسانی و یا سمپاشی مزارع کشاورزی.

51-امنیت حمل ونقل هوایی درچه سطحی است؟شرح دهید.

 به طور کلی حمل ونقل هوایی امنیت بسیار بالایی دارد و سوانح آن نسبت به تعداد پروازها بسیار اندک است.با این حال کنترل ایمنی آن به دقت و مراقبت زیاد نیاز دارد.

52-عامل تغییر وتحول درحمل ونقل هوایی را بنویسید.

در چند دهه اخیر رقابت بین کشورهای تولیدکننده برای ساختن هواپیماهای بزرگ تر و باظرفیت بیشتر برای حمل باریا مسافر، موجب تغییر و تحول در حمل ونقل هوایی شده است.

سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم

53-حمل ونقل لوله ای  چیست؟

در حمل ونقل لوله ای، معمولا سیالات یعنی مایعات و گازها ازطریق لوله از مکانی به مکان دیگر ارسال می شود.

54-کاربرد حمل ونقل لوله ای را بنویسید.

 یکی از کاربردهای مهم حمل لوله ای انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز و موادپتروشیمی است که در داخل یک کشور یا بین کشورها انتقال راانجام می دهند.

55-جنس لوله ها و محل نصب لوله ها چیست؟شرح دهید.

 لوله های نفتی عمدتا از فولاد و پلاستیک ساخته شده اند و ممکن است در زیر زمین کار گذاشته شوند و یا از روی زمین یا حتی بستر دریا عبور کنند.

56-مهم ترین ایستگاه های تجهیزاتی درمسیرلوله ها را بنویسید.

 بر سر راه لوله ها ایستگاه های پمپاژ وجود دارد. گاز مایع یا نفت با فشار به درون لوله ها رانده می شود. در نزدیکی برخی مکان های توزیع فرآورده هایی مانند شبکه و توزیع گاز شهری، ایستگاه های فشار شکن یا افت فشار قرارمی دهند.

57-مزایای خطوط لوله را بنویسید.

1)انتقال حجم عظیمی از مایعات به طورشبانه روزی است که بسیار مقرون به صرفه است.

2)انتقال مواداز طریق لوله کمتر به محیط زیست آسیب می رساند.

58-محدودیت هاومشکلات حمل ونقل لوله ای را بنویسید.

1)احداث و تعمیر لوله ها و ایستگاه های واسطه ای به سرمایه گذاری فراوان نیاز دارد.

2) خطوط لوله از نظر حوادث غیر مترقبه مانند زلزله یا جنگ به مراقبت زیاد نیاز دارد زیرا می تواند باعث انفجار و آتش سوزی شود.

59-برای افزایش ایمنی درخطوط لوله چه اقداماتی انجام شده است؟بنویسید.

امروزه با به کارگیری تجهیزات هوشمند صدمات، نشت مواد و حتی خوردگی لوله ها سریعاً اعلام می شود.

60-مهم ترین فعالیت های انجام شده درزمینه حمل ونقل لوله ای در ایران را بنویسید.

1)نخستین گام در احداث خط لوله سراسری که فرآورده های نفتی را از آبادان به مرکز یعنی تهران می رساند در سال  1336برداشته شد و از آن زمان تاکنون خطوط لوله در حال گسترش بوده است.

 2)نفت خام توسط خطوط لوله از چاه ها به پالایشگاه منتقل می شود وسپس فرآورده های نفتی نظیر نفت سفید، گازوئیل، بنزین با لوله به مخازن و انبارهای سراسر کشور منتقل می شودو از این مخازن با تانکر به جایگاه های سوخت منتقل می شود.

3)شبکه گازرسانی در کشور نیز مبتنی بر استفاده از خطوط لوله است. امروزه ایران با در اختیار داشتن بیش از  14000کیلومترخط لوله نفت و حدود  36000کیلومتر خطوط لوله اصلی گازطولانی ترین خطوط لوله نفت وگاز را در کشورهای عضو اوپک دارد.

همچنین ببینید: سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس سوم جغرافیا دوازدهم: جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

7 دیدگاه
 1. متین

  عالی ممنون

 2. ناشناس

  عالی

 3. علی

  خوب بود

 4. بینام

  عالی خیلی مطالبش مفید وکامل بود

 5. بینام

  مطالبش مفید و کامل بود

 6. ناشناس

  بسیار عالی دستتون طلا

 7. آصڣ

  خوب