سوالات متن درس ششم جغرافیا یازدهم انسانی


haladars اسفند 8, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ششم جغرافیا یازدهم انسانی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس ششم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 34 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس ششم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس شش جغرافیا یازدهم

درس  نواحی فرهنگی بدین شرح است:

1- تعریف زبان رابنویسید.

زبان نظامی از ارتباطات است که در آن، معنی الفاظ را فقط گروه خاصی که در آن مشترک اند، درک می کنند و می فهمند و برای گروه دیگر، معنایی ندارد.

2- نقش زبان را بنویسید.

-زبان از مهم ترین شاخصه ای فرهنگی است و برای افرادی که به آن تکلم می کنند، هویت مشترکی به وجود می آورد.

-زبان، همچنین، عنصر اصلی گسترش یک فرهنگ است؛ زیرا انسان ها از طریق آن، اطلاعات، تجربه ها، ارز ش ها و آداب و رسوم خودرا به دیگران و به نسل بعدی منتقل می کنند.

3- خانواد ه های بزرگ زبانی چیست؟

گروه بزرگی از زبان هاست که یک ریشه اصلی دارند؛ برای مثال، مردم انگلستان، اسپانیا، روسیه، هند و ایران به زبان های مختلف صحبت می کنند اما همگی جزءخانواده زبانی هند واروپایی محسوب می شوند؛ زیرا ریشه مشترک دارند.

4- سه خانواده زبانی مهم و پرتکلّم جهان را نام ببرید.

-خانوادۀ هند و اروپایی

-خانوادۀ چینی  تبتی

-خانوادۀ آفرو آسیایی (سامیایی  حامیایی)

5- بزر گ ترین و گسترده ترین گروه زبانی دنیا………………………است.

هند واروپایی

6- مهمترین زبان ایرانی را نام ببرید.

فارسی پَشتو تاجیکی لُری کُردی بلوچی طبری گیلکی تالشی آذری

 7- خانوادۀ چینی  تبتی بیشتردرکدام منطقه ازجهان سخنگودارد؟

ناحیه آسیای شرقی

8- معرو ف ترین و پرسخنگو ترین زبان خانواه چینی تبتی را بنویسید.

ماندارین چینی

9- زبان مردم عرب و یهود وزبان مردم شمال آفریقا چیست؟

زبان سامی، زبان مردم عرب و یهود و زبان حامی، زبان بعضی از مردم در شمال افریقاست.

10- اهمیت زبان عربی ومحدوده جغرافیایی آن را بنویسید.

در بین زبا ن های خانواده آفروآسیایی، معرو ف ترین و مهم ترین آنها زبان عربی است که در جنوب غربی آسیا وشمال افریقا بدان تکلم می کنند.

زبان عربی زبان رسمی حدود بیش از ۲۰ کشور و یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد است. به علاوه ، زبان قرآن است و با آن که قرآن به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده است، میلیون ها نفر از مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی (عربی) می خوانند و می آموزندو به همین دلیل، اهمیت ویژه ای دارد.

11- عوامل گسترش برخی اززبان هارا بنویسید.

عواملی چون جنگ و فتح سرزمین ها، تجارت و مهاجرت مردم از یک ناحیه به نواحی دیگر، موجب گسترش برخی زبا ن ها و تغییر در نواحی زبانی شده است.

12- نقش«عصراکتشافات جغرافیایی» درتغییرتاریخی الگوهای زبانی جهان را توضیح دهید.

«عصراکتشافات جغرافیایی» یکی از مهم ترین تغییرات تاریخی در الگوهای زبانی جهان در قرن 15 و 16 میلادی معروف به آغاز شد. وقتی اروپاییان با پیشرفت در دریانوردی، سرزمین های نو را کشف کردند، در امریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند، زبانان گلیسی گسترش یافت؛ در مستعمرات آنها در قار ه های افریقا، امریکای جنوبی و بخش هایی از آسیا نیز زبان های انگلیسی، اسپانیایی، پرتغالی و فرانسوی رواج پیدا کرد.

13- عامل گسترش زبان انگلیسی را توضیح دهید.

درقرن بیستم و بیست ویکم، با پیشرفت های صنعتی و گسترش ارتباطات، برخی زبان ها مانند انگلیسی در سراسر جهان به کار گرفته شد.

14- اهمیت زبان انگلیسی را بنویسید.

امروزه از زبان انگلیسی در اغلب نرم افزارهای رایانه ای، برای پایش رفت وآمد هواپیماها و کشتی ها، و نیز در متون علمی وتحقیقاتی بین المللی استفاده می شود.

15- علل غلبه  بیشتر برخی زبان هادرجهان را بنویسید.

در اثر رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی از زبا ن ها در جهان غلبه بیش تری پیدا کرده اند.

16- چرا اغلب کشورها سعی می کنند زبان ملی و زبان های محلی خودرا حفظ کنند؟

زیرا هویت فرهنگی شان پابرجا بماند.

17- تاثیرات دین را بنویسید.

دین ها بر قوانین اجتماعی، عقاید، رفتارها و ارزش های اخلاقی، آیین ها و مراسم، و همچنین پدیده های قابل مشاهده مانند بناها و آثار هنری تأثیر زیادی دارند و به همین سبب، آثار دین را می توان در نواحی مختلف مشاهده کرد.

18- دو گروه اصلی دین ها را نام ببرید.

الف) ادیان مبتنی بر یکتاپرستی

ب) ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه

19- ادیان مبتنی بر یکتاپرستی را نام ببرید.

اسلام- مسیحیت- یهود- زرتشت

20- ادیان مبتنی بر پرستش غیر خدای یگانه را نام ببرید.

آنیمیسم (مذاهب قبیله ای)- هندوئیسم- بودائیسم

21-دومذهب بزرگ دین اسلام را نام ببرید.

تشیع و تسنن

22-سه مذهب بزرگ دین مسیحیت را نام ببرید.

کاتولیک –پروتستان- ارتدوکس

23- پیروان دین یهود درکدام نواحی هستند؟

بیشتر پیروان دین یهود به صورت پراکنده در شهرها و نواحی بزرگ بازرگانی جهان زندگی می کنند و سرزمین مشخصی ندارند. یکی ازمراکز تجمع یهودیان، سرزمین فلسطین اشغالی است که بعد از جنگ جهانی دوم با حمایت دولت های استعماری اشغال شده است.

24- چشم اندازفرهنگی چیست؟

چشم انداز یعنی منظره قابل رؤیت از یک مکان .ساختمان ها و بناها، سبک معماری، نوع سکونتگاه های شهری و روستایی، مزارع، جاده ها، خیابان ها و نظایر آن که دریک چشم انداز مشاهده می شود، شیوه زندگی مردم یک ناحیه را به مشاهده گر نشان می دهد.

25- انسان ها چگونه چشم اندازفرهنگی خلق می کنند؟

انسان ها با تغییراتی که در محیط های طبیعی به وجود می آورند، «چشم اندازهای فرهنگی» خلق می کنند.فرهنگ هر ناحیه، موجب به وجود آمدن چشم اندازهای خاصی در آن ناحیه می شود.

26- نقش مهم  دین درخلق چشم انداز های فرهنگی را توضیح دهید.

پیروان یک دین با توجه به باورها و اعتقادات خود، چشم اندازهای خاصی را در قالب معماری، هنر، نقاشی، مجسمه سازی، ایجاد مکان های مقدس و زیارتگاهی به وجود می آورند.

27- علت تقسیم زمین به نواحی فرهنگی توسط جغرافی دانان را بنویسید.

جغرافیدان ها برای مطالعه و شناخت تنوع های فرهنگی، سطح زمین را به نواحی فرهنگی تقسیم کرده اند.

28- معیارهای اصلی جغرافی دانان درتقسیم زمین به نواحی فرهنگی را بنویسید.

دین، زبان، آداب و رسوم، هنر و معماری و نوع فعالیت اقتصادی

29 -پدیده پخش یا انتشار را تعریف کنید.

پدیده پخش یا انتشار فرایندی است که طی آن یک موضوع یا پدیده مانند زبان، مذهب، افکار و ایده ها، نوآوری، وسایل و ابزار، لباس، شیوه زندگی و حتی بیماری از یک مکان به سایر مکان ها گسترش می یابد.

30- تاثیرات پخش فرهنگی درزمان های گذشته را توضیح دهید.

پخش فرهنگی از زمان های بسیار کهن وجود داشته است. بسیاری از ابداعات بشر که در تمدن های اولیه شکل گرفته اند، مانند شیوه کشاورزی، خط، ذوب فلزات و تولید سلاح های جنگی، کم کم از ناحیه مبدأ خود به نواحی اطراف گسترش یافته اند.

31- تاثیر داد و ستدها درپخش فرهنگی را بنویسید.

در گذشته، دادوستد میان نواحی نقش مهمی در پدیده پخش فرهنگی داشته است. برای مثال، آمد و شد کاروان ها در مسیر جاده ابریشم موجب گسترش ابداعات ، افکار ،کالاها و… در سرزمین های مختلف می شد.

32- عوامل مهم درپخش فرهنگی در دنیای امروزچیست؟

در دنیای امروز علاوه بر مهاجرت و دادوستد، گردشگری و جهانگردی، استفاده از انواع رسانه ها (کتاب و مجلات، تلویزیون و اینترنت و )… و انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش مهمی در پخش فرهنگی دارند.

33- انواع پخش وانتشار فرهنگی را بنویسید.

1-گاهی دو ناحیه فرهنگی به هم خیلی نزدیک اند و پدیده فرهنگی در اثر تماس مستقیم مردم، از ناحیه ای به ناحیه دیگر منتقل می شود؛ مانندورزش «هاکی» که مبدأ آن کشور کاناداست اما در بین مردم ایالات متحده امریکا و نواحی مرزی آن کشور با کانادا رواج بسیاریافته است.

2-گاهی پخش و انتشار از یک فرهنگ به فرهنگ های دیگر بدون آن که فرهنگ ها در تماس مستقیم با یکدیگر باشند، اتفاق می افتد.امروزه برخلاف گذشته، با توجه به گسترش رسانه ها ، نوع دوم پخش فرهنگی غالب است و رسانه ها نقش عمده ای در تغییر علائق، رفتارها، سبک زندگی روزانه (شیوه لباس پوشیدن، نوع غذا ، تفریحات و )… حتی در نواحی دورافتاده دارند.

34- خطربزرگ یکسان سازی فرهنگ هاوتوسعه فرهنگ کشورهای سلطه گر چیست؟ شرح دهید.

خطری بزرگ برای فرهنگ و هویت ملی و بومی نواحی جهان می باشد.

تهیه کننده سوالات متن درس ششم جغرافیا یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

6 دیدگاه
 1. Raha

  اگه همین جوری پیش بره عالیه

 2. سوگند کامجو مرادی

  خیلی عالی دستتون درد نکنه خیر ببینی

 3. ASMA

  سوالات خیلی خوب و آسون بودن
  ممنونم

 4. roya

  خوبه خیلییی فقط کاش یکم دقیق تر بود

 5. زهرا جدگال

  خوبه ولی بعضی جاها سوال نیاورده

 6. محمد صالح مارزی

  فقط میتونم بگم عالیه دستتون درد نکنه