سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم


haladars اسفند 7, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته تمامی سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم که شامل 20 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس هشت هویت اجتماعی 

درس  بعد فرهنگی هویت ایرانی بدین شرح است:

1- هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام چگونه بوده است؟

هویتی دینی آمیخته با اساطیر.اقوام مختلف ایرانی با آنکه هویت های اجتماعی متفاوتی داشته اند درعقاید وارزش های زرتشت که با آموزه های اساطیری درآمیخته بودهویت فرهنگی واحدی پیداکردند.

2-هویت ملی باچه ویژگی هایی شناسایی می شوند؟

سرزمین(جغرافیا)،تاریخ،زبان وادبیات،سیاست،اقتصاد،فرهنگ(هنر.سبک زندگی.معماری.پوشاک و…)جمعیت،مفاخروقهرمانان و…

3- اسلام چه تاثیری درهویت ایرانی داشته است؟

اسلام عناصر مشرکانه ی اساطیری هویت ایرانی را نپذیرفت وایرانیان باپذیرش اسلام به تفسیری توحیدی ازهویت خوددست یافتند. عقاید وارزش های توحیدی اسلام ، ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت وهویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام درآمد.

4-فارسی دری چگونه زبانی بود؟

فارسی دری زبان سیاسی دربار وزبان رسمی مشترک اقوام مختلف ایرانیان بود.

5-نقش فارسی دری در جهان اسلام چگونه بود؟

به دلیل مشارکت فعال ایرانیان درحیات فکری جهان اسلام ازمحدوده زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی عبور کرد وزبان فرهنگی دوم جهان اسلام شد ومرزهای هند وعثمانی تبت وبالکان وآسیای صغیر رادرنوردید وگسترش یافت .

6- مولوی ، سعدی وحافظ درگسترش زبان فارسی به عنوان زبان دوم فرهنگی جهان اسلام چه نقشی داشتند ؟ 

این بزرگواران با مفاهیم لطیف عرفانی که مغز جهان اسلام است زبان فارسی رادر سطح جهانی گسترش دادند.

7-مواجهه جهان اسلام باهجمه های نظامی وسیاسی دیگراقوام چگونه بود؟

فرهنگ اسلامی درطی سده های مختلف یا به دفع مهاجمان پرداخت( مانند جنگ های صلیبی) یا آنهارا درون خود جذب وهضم کرد ( مانند حمله مغول)

8- جهان غرب چه تاثیری در ذهنیت مسلمانان وهویت فرهنگ ایرانی داشته است؟

بخش هایی ازذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچارساخت وتصویر تاریخ نگاران ومستشرقین غربی ازجامعه اسلامی در جوامع اسلامی وایرانی رواج داد.

9- برخوردجهان غرب باجهان اسلام چگونه بوده است؟

تجربه جدیدی است که هنوزبه پایان نرسیده استوبخش هایی ازذهنیت مسلمانان رابه خودباختگی فرهنگی دچارساخت.

10-هویت فرهنگی جوامع اسلامی درتصویر غرب زده و خودباخته چگونه است؟

هویتی توحیدی وحتی اساطیری نیست. بلکه هویتی سکولار و دنیوی است که به ابعاد تاریخی وجغرافیایی محدود است ودرقالب عناوین قوم گرایانه وناسیونالیستی امت اسلامی را با اقوام مختلف مانند ترک و فارس وعرب و… تقسیم می کند.

11- واکنش متفکرین ایرانی نسبت به رویارویی بافرهنگ غرب چگونه بود؟

آثاری رادرنقد تقلیدی به فرهنگ غرب وهویت های کاذب پدید آوردند. مانند غرب زدگی ( جال آل احمد) ، بازگشت به خویشتن ( دکترشریعتی ) خدمات متقابل اسلام وایران( شهیدمطهری) و  فطرت ( شهید مطهری )

12-مهم ترین نتیجه تحولات درجهان اجتماعی چیست؟

انقلاب ها

13- انقلاب ها چه نوع پیامدهایی به دنبال دارند؟

تحولات هویتی

14- انقلاب اسلامی چه آثار هویتی درایران وجهان به دنبال داشت؟

1. احیای اندیشه بازگشت به هویت اسلامی

2.تاریخ وجغرافیای هویت اسلامی را ذیل آسمان معنوی توحیدقرارداد.(امت به جای ملت)

3.هویت اسلامی قلب تپنده بیداری اسلامی شد.

4.اسلام رابه عنوان یک قطب فرهنگی جدیدظاهرساخت.

5. منجربه بازبینی وتامل دراندیشه های اندیشمندان غربی درخصوص اینکه سکولاریسم سرنوشت حتمی بشریت است،شد.

15-انقلاب اسلامی ایران چگونه حاصل شد؟

انقلاب اسلامی ایران حاصل مقاومت هویت اسلامی جامعه دربرابر هجوم سیاسی واقتصادی غرب بود که به سبب خودباختگی فرهنگی نخبگان ورجال سیاسی به مدت یک سده ادامه داشت .

16-انقلاب اسلامی ایران چه ارتباطی باهویت ایرانی دارد وچه تاثیری دراحیای جهان اسلام داشته است؟

انقلاب اسلامی مقاومتی دربرابر خودباختگی فرهنگی نخبگان بود که موجب بازگشت به خویشتن اسلامی ، الهی وتوحیدی بود نه خویشتن صرفا تاریخی وجغرافیایی دنیوی غربی.

17- نقش امام خمینی درهویت جامعه ایرانی چگونه بود؟

ایشان بااستفاده از آموزه های قرآن واهل بیت (ع) بابازگشت به هویت اسلامی ، تاریخ وجغرافیای خودرا در ذیل آسمان معنوی توحیدی قرارداد وازمرزهای جامعه ایرانی خود دربرابرجهان مقابل دفاع کردند.

18-انقلاب اسلامی چه تاثیری دراحیای هویت جهان اسلام داشته است ؟

جامعه ایران با بازگشت به هویت اسلامی خود به صورت قلب تپنده بیداری اسلامی درآمد و جهان اسلام ازتصویر القا شده ی غرب خارج شده وبه عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد.

19- انقلاب اسلامی وحیات معنوی اسالم چه تاثیری براندیشمندان جهان غرب داشته است ؟

حیات معنوی اسلام ، افق های جدیدی برروی اندیشمندان غرب گسترده ونظریه پردازان غربی که دنیوی شدن رابه عنوان سرنوشت مشترک وحتمی بشریت می دانستند رابه تامل وبازبینی فرخوانده است .

20-چراموضوع حجاب دردرون کشورهای اروپایی به صورت یک مسئله درآمده است؟

چون حجاب رانوعی نماد هویت دینی واسلامی می دانند که درحال گسترش است وباید با مصادیق فرهنگ اسلامی ستیز کنندتا ارزش های اسالمی درآن جوامع رواج نیابند.

تهیه کننده سوالات متن درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر سوالات هویت اجتماعی دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

3 دیدگاه
  1. راضیه

    بسیار علی بود

  2. √f

    👌

  3. مجتبی

    عالی بود