سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی


haladars آبان 4, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم با 24 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم

1 –فرهنگ راتعریف کنید:جواب:آگاهی وعمل مشترک انسان هاکه شیوه زندگی اجتماعی آنهاراشکل می دهد.

2 –تفاوت جهان اجتماعی جهان طبیعی درچیست؟ جواب:جهان اجتماعی با اراده انسان شکل می گیردودارای  فرهنگ است.جهان طبیعی مستقل ازاراده انسان وبه صورت فراانسانی شکل گرفته است وانسان درخلق آن نقش  نداشته است. 

3 –فرهنگ چه نقشی درهویت یابی افرادوجهان اجتماعی دارد؟ جواب:افرادمتناسب با فرهنگ جامعه خودبه ایفای  نقش می پردازند.هرفردهنجارهای نقش خودرابراساس ارزش ها وعقایدفرهنگی جامعه شکل می دهد. مثال نقش  پدردریک جامعه اسلامی ایرانی بانقش یک پدردرجامعه سکولار غربی متفاوت است. 

4 –چراهویت جهان اجتماعی بیشترمتاثر از لایه های عمیق فرهنگ است؟ جواب: چون عقایدوارزش هاهستندکه  هنجارها،نمادها،رفتارها واهداف نقش های اجتماعی راشکل می دهند.تا ارزش وعقیده ای وجودنداشته باشد،نقش  وهنجاری برای آن تعریف نمی شود.)هویت اجتماعی به وجودنمی آید)

5 –پرسش های بنیادین که درلایه  های عمیق فرهنگ به آنها پاسخ داده می شودچیست؟ جواب:چه نوع جهان های  اجتماعی وجوددارندوکدام اصیل ومهم تراست.)نگاه هستی شناسانه( جایگاه انسان درعالم هستی کجاست ؟ انسان  درمرکزاست یا خدادرمرکز این عالم است؟ )نگاه انسان شناسانه(شناخت ومعرفت چیست؟ وچگونه می توان به این  شناخت ومعرفت دست یافت؟ 

6 –جهان انسانی وجهان فرهنگی راتعریف کنید.جواب: جهانی که محصول زندگی ، اندیشه وعمل انسان است ، جهان  انسانی است . به هویت فرهنگی جهان اجتماعی جهان فرهنگی گفته می شود. 

7 –جهان انسانی وجهان فرهنگی چه رابطه ونسبتی با یکدیگردارند؟ جواب : جهان فرهنگی و جهان اجتماعی بخشی از  جهان انسانی است زیرا جهان انسانی دارای بعدفردی وبعداجتماعی است. 

8 –جهان انسانی به چند بخش تقسیم می شوند؟ جواب: بخش فردی که مربوط به زندگی شخصی ، اخالقی وروانی  فرد است . بخش اجتماعی که مربوط به زندگی اجتماعی وارتباطات انسان هاست.  

9 –بخش های فردی واجتماعی جهان انسانی هریک به چه نام های دیگری نامیده می شوند؟ جواب : بخش فردی  رابه جهان ذهنی وبخش اجتماعی رابه جهان فرهنگی تعبیر می کنند. وقتی اندیشه محصور درذهن است جهان  فردی ) ذهنی ( است. وقتی اندیشه دیگران تحت تاثیر قرار می دهد جهان فرهنگی( اجتماعی ) است . 

10 –جهان ذهنی باجهان فرهنگی چه رابطه ای دارند؟ جواب : وقتی اندیشه ی فردی ازذهن به عمل درآید  ودیگران را متاثرسازد جهان فردی با جهان اجتماعی ) فرهنگی ( رابطه برقرارکرده است . مثال اندیشه ی خودمان  را به صورت گفتارونوشتاردرآوریم وبه دیگران تحویل دهیم .  

11 –لایه های عمیق ) بنیادین ( و لایه های غیربنیادین ) سطحی( فرهنگ رابنویسید. جواب : عقاید وارزش لایه  های بنیادین ( عمیق) وهنجارها ورفتارها غیربنیادین ) سطحی ( فرهنگ هستند.

12 –لایه های عمیق فرهنگ با لایه های غیربنیادین فرهنگ چه رابطه ای دارند؟ جواب: هرفرد براساس لایه  های بنیادین فرهنگ خود(ارزش ها وعقاید ) رفتارمی کند ،زندگی روزمره خودراتفسیر می کند ودرباره ی آنها  تصمیم می گیرد. 

13 –جهان فرهنگی وجهان ذهنی چه رابطه ای بایکدیگردارند؟جواب : هراندیشه فردی (ذهنی )جهانی است  که تفکراجتماعی را رشد می دهد. تفکراجتماعی برتک تک افراد اثر می گذارد.این دوجهان بایکدیگرتعامل  متقابل دارند .

جهان فرهنگی ارزش ها وعقایدرابرای فرد به وجودمی آورد. جهان ذهنی ارزش ها  وعقایدرادرقالب هنجارها ورفتارهای عملی درمی آورد. مثال جهان فرهنگی می گوید خداپرست باش وظلم  بداست. جهان ذهنی می گوید دزدی نکن وروزه بگیرو… 

14 –منظورازجهان تکوینی چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟

جواب : جهان تکوینی جهانی است که خارج از  اراده وفعل انسان هااست

.1-محدودبه طبیعت نیست.

2 -شامل موجوداتی می شود که مستقل ازاراده انسان  ایجادشده اند وانسان خالق آنها نبوده است.

3 -باجهان انسانی درارتباط است ولی تحت امرانسان نیست.

همچنین ببینید: سوالات متن روان شناسی یازدهم

15 –کسانی که جهان تکوینی رابه طبیعت محدود می کنند جهان راچگونه تقسیم بندی می کنند؟ جواب: 1- جهان طبیعت ) محسوسات ( 2 -جهان ذهن) روان واندیشه انسان( 3 -جهان فرهنگ ) عقاید،ارزش ها وآرمان های  انسان (این افرادگروه طبیعت رادرمقابل جهان انسانی قرارمی دهند. 

16 –متفکران مسلمان جهان تکوینی راچگونه یاد می کنند؟ جواب : جهان تکوینی را محدودبه طبیعت ومحسوسات نمی دانند وشامل امورفوق طبیعی هم می دانند. مانند آخرت ، شهادت ، فرشته آسمانی ، بهشت ،  جهنم ، ملکوت ،کهکشان ها، دنیا و… 

17 –جهان انسانی باجهان تکوینی چه ارتباط وپیوندی دارد؟ جواب : جهان عینی با پدیده های طبیعی وفوق طبیعی خود درعالم هستی برذهن ) اندیشه ، روان ، اخالق ( وفرهنگ ) عقاید،ارزش ها ورفتارها( اثرمی گذارد . 

18 –درخصوص اهمیت ، ارتباط وتاثیرجهان های مختلف چه دیدگاه هایی وجوددارد؟ جواب : دیدگاه اول  

: جهان تکوینی همان جهان طبیعی است وتفاوتی بین علوم طبیعی وعلوم انسانی وجودندارد.ذهن وفرهنگ هم  هویتی مادی دارند مانند مارکسیست ها ، رئالیست ها ،اثبات گرایان،طبیعت گرایان،تکامل گرایان،مادی گرایان  ،

دیدگاه دوم : طبیعت ماده بی جان وآماده برای پذیرش فرهنگ انسان ها است .جهان فرهنگی است که طبیعت  را معنا وشکل می دهد وفرهنگ فراتراز جهان ذهنی وجهان عینی وجهان طبیعی است مانند ایده آلیست ها  ،پدیدارشناسان،مکتب تفهمی،

دیدگاه سوم : هرسه جهان فرهنگی ،تکوینی وذهنی درتعامل هستندوجهان تکوینی محدود به جهان طبیعی نیست وادراک هم محدودبه انسان ها نیست براساس حکمت واراده خداونداست ولی این  حکمت الهی جهان فردی را بی مسئولیت نمی داند.  

19 –نگاه قرآنی درخصوص جهان های تکوینی ،فرهنگی وانسانی چگونه است ؟ جواب :

1 -جهان تکوینی  فراتراز محسوسات وطبیعت است.

2 -اداراک محدودبه جهان انسان ها نیست .

3 -جهان تکوینی براساس حکمت  الهی با انسان ها ارتباط دارد.

4 -انسان هادرقبال جامعه و فرهنگ خود مسئولیت دارند. 

20 –ازمنظرقرآن درچه صورتی جهان تکوینی برکات خودرابه روی انسان ها می گشاید ودرچه صورتی آنهارا  پنهان می سازد؟ جواب : هرگاه انسان ها اخالق الهی داشته وجامعه نیز ازفرهنگ توحیدی برخوردارباشد جهان تکوینی برکات خودرا به روی انسان ها می گشاید واگررفتارافراد وفرهنگ آنها هویتی مشرکانه داشته باشد ظرفیت های الهی وآسمانی پنهان می شوند.  

 

21 –چگونه اندیشه فردی وارد حوزه فرهنگی می شود؟ جواب : وقتی فردی ذهنیت خودرابه عمل درمی  آورد جهان فرهنگی راگسترش داده و اندیشه وارد حوزه فرهنگ شده است . راه های ورود اندیشه به حوزه  فرهنگ هنر ورفتارهای اجتماعی است.  

22 –موجودات جهان تکوینی با موجودات جهان انسانی چه تفاوتی دارند؟ جواب : موجودات جهان انسانی  بااراده انسان خلق می شوندمثال کنش های انسانی،هنجارهای اجتماعی ولی موجودات جهان تکوینی خارج  ازاراده انسان وتوسط خداوند خلق می شوند.مثال عالم برزخ،فرشتگان،کره زمین،منظومه خورشیدی و…

23 –وضعیت امروزی محیط زیست،محصول چه باورهایی درباره انسان وطبیعت است؟تعامل ناصحیح  باطبیعت،روحیه خودخواهانه وسلطه جویانه بشرنسبت به طبیعت 

24 –برخی از آیات قرآن کریم که ازتعامل فعال جهان تکوینی باجهان فرهنگی واجتماعی سخن می گوید رابنویسید.

جواب :آیه 272 سوره بقره:خداوند ربا را کم وکاست وبی برکت می گرداندوصدقات رابرکت می  دهد،خداوندهیچ کفرپیشه گنهکاری رادوست ندارد.

آیه 44 سوره انعام : پس چون آنچه ازنعم الهی به آنها  تذکرداده شدهمه رافراموش نمودندماهم ابواب هرنعمت رابه روی آنها گشودیم تا به نعمتی که داده شدند  شادمان گشت اند ناگاه به کیفر اعمالشان گرفتار کردیم که آن هنگام خواروناامید گردیدند.

آیه 41 سوره روم :  فساد وپریشانی به کرده ی بد خودمردم درهمه ی برو بحر پدید آمد تاماهم کیفر بعضی اعمالشان رابه آنها بچشانیم  باشد که پشیمان شده وبه درگاه خدا بازگردند.  

آیه 92 سوره اعراف : وچنانچه مردم شهر ودیار همه ایمان آورده وپرهیزکار می شدند همانا مادرهای برکات  آسمان وزمین رابرروی آنها می گشودیم ولیکن چون تکذیب آیات کردند ماهم سخت به کیفرکردار زشتشان  رسانیدیم

تهیه کننده سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

21 دیدگاه
 1. فایزه

  ممنون تشکر میکنم بابات برنامه خونتون

  1. ناشناس

   خواهش میکنم😂

 2. یکی دیگه

  این چه وضعیه سوالات و متن جواب مال یازدهم نیست اصلأ

  1. ناشناس

   ب این خوبی دلتم بخاد

   1. ناشناس

    😂😂😂😂

    1. ناشناس

     چ خبرهه این همه سوال خود کتاب انقدر سوال نداره😐😂

 3. دیگری

  خوبه عالیه

 4. دیگران

  اصلا خوب نیست

 5. اصغر همسایه

  سوالاتتان در کتاب هست اما بعضی جواب های سوال را زیاد میکنید که این باعث پراکندگی ذهن میشود. اگر بشود سوالات که از خود کتاب به صورت جواب کوتاه و مفید را درج بدهید. باتشکر

 6. ناشناس

  بسیار عالی
  ممنونم از زحمات شما و سایت فوق العاده خوبتان

 7. مهسا

  اینا سوالای دهمن

  1. ناشناس

   😂😂

  2. یاسین

   فکر کنم کلاسو اشتباهی اومدی ☹️😑😂

   1. Soheil

    اصلا خوب نیست

  3. ناشناس

   آره

  4. ناشناس

   خوب میشی ستون

 8. ناشناس

  ب اندازه ی کتاب سوال گذاشتن😂🤣

  1. ناشناس

   عالی عالی عالی عالی عالی عالی

 9. ناشناس

  حضرت عباسی خود کتاب انقدر سوال نداره😐😂

 10. ناشناس

  یاعلی!!!!!!!!

 11. بیتا

  خیلی قور بود