سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات متن جامعه شناسی دهم

در این نوشته با سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دهم با ۲۲ سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دهم

۱ –هویت های اجتماعی جدید )اکتسابی (چگونه شکل می گیرند؟

انسان ها پس از تولد وپذیرش هویت انتسابی خود به گونه  ای فعال با محیط اجتماعی برخورد می کنند وبه هویت اجتماعی اکتسابی دست می یابند. 

۲ –چگونه افراد به موقعیت های اجتماعی نوین دست می یابند؟

با کسب هویت های اجتماعی جدید به موقعیت های  اجتماعی نوین دست می یابند.  

۳ –تحرک اجتماعی را تعریف کنید 

جابه جایی افرادازیک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر

۴ –انواع تحرک اجتماعی را توضیح دهیدومثال بزنید

– تحرک اجتماعی صعودی : باشغل جدیدفردازموقعیت اجتماعی  خودبالاتر رود مثال مدیریک بخش مدیرکل شود.

– تحرک اجتماعی نزولی: باشغل جدیدموقعیت اجتماعی فرد پایین تر رود مثال مدیراداره ازمدیریت عزل شود وبه صورت کارمندعادی به کارادامه دهد.

تحرک افقی : با شغل جدید موقعیت  اجتماعی فرد تغییرنکندمثال کارمندی ازیک بخش اداره به بخش دیگری انتقال پیداکند .  

۵ –تحرک اجتماعی درون نسلی وتحرک اجتماعی میان نسلی را باذکرمثال توضیح دهید .

وقتی فردی درطول زندگی و  فعالیت شغلی اش موقعیت اجتماعی اش تغییرکند تحرک اجتماعی درون نسلی داشته است.مثال تا۴سال پیش کارمندبوده  الان مدیر کل شده . وقتی موقعیت اجتماعی بین دونسل تغییرکند تحرک اجتماعی میان نسلی است مثال پدرش کارمندبوده  ولی خودش مدیرکل شده است .  

۲ –موقعیت اجتماعی افرادبه جز شغل،تابع چه مالک ها وعوامل دیگری می تواندقرارگیرد؟

علم،ایمان،تقوا،هنر،احترام،نوآوری  وخالقیت،ارتباطات اجتماعی و… 

۲ –آیا افراد درجهانی که زندگی می کنند ، می توانند هرنوع هویت اجتماعی رابه دست بیاورند؟ مثال بزنید

خیر تحرک  اجتماعی درجوامع مختلف وابسته به فرصت هایی است که جامعه دراختیار افراد قرار می دهد. مثال معلوالن جسمی دربرخی ازمشاغل نمی توانندفعالیت کنند.درایران زنان نمی توانند قاضی یا رییس جمهورشوند. 

۸ –برچه اساسی جوامع برخی از تغییرات هویتی را تشویق وبرخی را منع می نمایند؟

به تناسب عقاید وارزش هایی که  دارند، برخی تغییرات وتحرکات اجتماعی را تشویق وبرخی دیگر رامنع می نمایند.  

۹ –منظوراز فرصت های هویتی چیست ؟ مثال بزنید .

هرجامعه متناسب با عقایدوارزش هایی که دارد برخی تغییرات هویتی وتحرکات اجتماعی را برای عده ای تشویق می کند ومجاز می داند مثال جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شگل  گرفته صرفا برای یک نژادخاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آوردویا در جهان سکولار فعالیت هایی که  هویت دینی افراد را آشکار کند منع می شوند.  

۱۲-فرصت های هویتی در جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شکل گرفته است چگونه است؟

صرفا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آورد.  

همچنین ببینید: سوالات متن منطق دهم

۱۱ –فرصت های هویتی در جامعه ای که مناسبات وروابط آن برمدار ارزش های اقتصادی شکل می گیرد چگونه است؟

  تحرکات اجتماعی صعودی راتنها برای کسانی ممکن می سازد که منابع ثروت رادر اختیاردارند.  

۱۲ –فرصت های هویتی برای تحرکات اجتماعی در جامعه ای که برمدار ارزش های دنیوی واین جهانی شکل گرفته است  چگونه است؟

تحرکات اجتماعی را درمحدوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد.  

۱۳ –درچه جوامعی امکان رای دادن به قوانین معنوی والهی وجود ندارد؟

جوامع سکولار ودنیوی 

۱۴ –درجوامع سکولار کدام فعالیت ها منع می شوند؟

فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند. مثال استفاده ازحجاب  دراماکن عمومی. 

۱۵ –چرا درجوامع سکولار ودنیوی امکان رای دادن به قوانین معنوی والهی وجودندارد؟

چون دراین جهان فعالیت هایی که  هویت دینی افراد را آشکار کند منع می شوند.  

۱۲-درجهان دینی ومعنوی کدام هویت ها به رسمیت شناخته نمی شوند؟

هویت هایی که ابعاد متعالی والهی انسان رانفی کنند   . 

۱۲-جامعه آپارتایدچگونه جامعه ای است؟

جامعه ای است که برارزش های تبعیض نژادی بین سیاهان وسفیدپوستان درکشورآفریقای جنوبی  شکل گرفته بود. بسیاری از فرصت ها ی هویتی اجتماعی وشغلی وامکانات اجتماعی واقتصادی صرفا دراختیار سفیدپوستان قرارداشت.این  نظام پس ازمبارزات طوالنی درسال ۱۹۹۱کنارگذاشته شد.  

۱۸ –عبارت رئیس جمهور امریکامردم الجزایر نیاز به دموکراسی کنترل شده دارندنشان دهنده ی چیست ؟

جامعه  الجزایربایدهمچنان هویت سکوالرخودراحفظ کنندودرجامعه ی سکولارهویت دینی ونظام سیاسی دینی نباید جایگاهی  داشته باشد. 

۱۹ –درچه صورتی تغییرات هویتی مورد تشویق قرار می گیرند؟ چرا؟ مثال بزنید.

درصورتی که تغییرات هویتی و هویت  جمعی در چارچوب عقاید وارزش های اجتماعی کالن جامعه باشد. چون می تواند مستلزم گسترش وتوسعه ی فرهنگ  اجتماعی باشد .مثال فردی که دریکی از عرصه های اجتماعی دست به نوآوری می زند وازاین طریق موقعیت اجتماعی خود  وبخشی از افراد جامعه را ارتقاء می بخشد . ) یعنی کارآفرینی(  

۲۰ –درچه صورتی تعارضات فرهنگی درجامعه به وجود می آید؟

اگر تغییرات هویتی از مرزهای مورد قبول یک فرهنگ فراتر  رود وبا شیوه هایی از زندگی وعقاید وارزش های مقبول جامعه تقابل داشته باشدبه تعارض فرهنگی منجر می شود . 

۲۱ –تعارضات فرهنگی چه پیامدهایی به همراه دارد؟

اضطراب ونگرانی های اجتماعی فراوان  

۲۲ –اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید وارزش های جامعه نباشد وفراتر ازفرصت هایی باشدکه در یک جهان اجتماعی  وجودداد. چه اتفاقی می افتد؟

جامعه دچار تعارضات فرهنگی ، اضطراب ونگرانی های اجتماعی فراوان می شود . 

۲۳ –علل تعارضات فرهنگی درجامعه چیست ؟ مثال بزنید.

۱ -علل درونی: به نوآوری ها وفعالیت های افرادی که درون  فرهنگ اجتماعی حضوردارند مثال تعارض فرهنگی پیامبر با جامعه مشرک عرب

۲ -علل بیرونی: تاثیرپذیری ازفرهنگ های  دیگر جوامع . مثال بهار عرب درحال حاضر) جنبش های اخیر برخی از کشورهای عربی ( یا مشروطه خواهی ایرانیان دردوره  قاجار.  

۲۴ –آیا هرنوع از ابداع ونوآوری ویا هرنوع مواجهه واقباس ازفرهنگ های دیگر به تعارضات فرهنگی منجر می شود ؟ مثال  بزنید .

خیر استفاده از وقت شناسی یا شیوه رانندگی غرب یا علم آموزی ، اخذ فناوری ، تشکیل مجلس که اقتباس کرده ایم  باعث تعارضات فرهنگی نمی شود ولی ورود اینترنت وچت وشبکه های ماهواره ای می تواند باعث تعارضات فرهنگی شود

تهیه کننده سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

11 دیدگاه ها