سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی


haladars آبان 4, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم با 31 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم

1 –آیافرهنگ های مختلف گستره جغرافیایی وتداوم تاریخی یکسانی دارند؟

جواب:خیربرخی ازفرهنگ ها عمری  کوتاه دارندوبرخی مدتی طوالنی دوام می آورند.برخی درمحدوده خاصی قراردارند وبرخی ازمحدودجغرافیایی  ومرزهای خودخارج می شوند. 

2 –چرا فرهنگ هامتنوع هستند؟

جواب: زیرا عقایدوارزش های اساسی وکلان آنها بایکدیگر متفاوت است.

3 -درسرزمین پهناور ایران درطول تاریخ چه فرهنگ هایی شکل گرفته اند؟ چه عناصری از این فرهنگ ها باقی مانده  است؟

تمدن های باستانی گوناگونی وجود داشته اندکه عناصر غیرمادی از آنها باقی نمانده است مانند شهرسوخته  سیستان،تپه حسنلو درنقده،تپه سیلک درکاشان، فرهنگ هایی نیز وجود داشته اند که هنوز عالوه برآثار محسوس به  جای مانده ،عناصر غیرمحسوس آن نیز در فرهنگ ایرانی وجود دارد.

مانند فرهنگ های تاتی در گیلان، اورامانات  در کرمانشاه وکردستان، فرهنگ بلوچی، فرهنگ مادها، فرهنگ میتراییسم، فرهنگ کردی، عناصر مختلفی مانند  جشن های نوروز،سیزده بدر،چهارشنبه سوری، موسیقی، حجاب وپوشش خاص، )برخی عناصر فقط درفرهنگ ایران  زمین است. مثال اسفند دود کردن،بشکن زدن،سور دادن(

4 -جدول زیر را باتوجه به فرهنگ های جهانی وغیرجهانی تکمیل کنید: 

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم

5 -فرهنگ ها از نظرقابلیت گستره ی جغرافیایی ،تداوم وانتقال چنددسته اند؟

جواب: 1-فرهنگ هایی که درطول  زمان دریک سرزمین واحد به وجودآمده اند وفرهنگ هایی که درزمان واحددرسرزمین های متعددبه وجودآمده  اند.

 2 -فرهنگ هایی باعمرکوتاه وفرهنگ هایی بادوام طوالنی3 -فرهنگ هایی که قابلیت عبورازمرزهای  جغرافیایی رادارندوجهانی می شوند ، فرهنگ هایی که ناظربه قوم خاص ومحدوده ی خاص جغرافیایی هستند. 

6 -فرهنگ جهانی چیست؟

جواب:فرهنگی که ازمرزهای جغرافیایی وقومی عبورمی کندودرپهنه جهان گسترش می  یابد. 

7 -درچه صورتی فرهنگ منطقه خاصی جهانی می شود؟

جواب: درصورتی که نسبت به سایراقوام ومناطق نگاه سلطه  جویانه داشته باشند. 

8 -فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن حرکت می کنند چنددسته اند؟

جواب: 1 -فرهنگی که عقاید،رفتاروارزش  های آن ناظربه قوم یامنطقه یا گروه خاصی است مانند صهیونیست ها که متوجه نژادخاص بارویکردخاص مادی  هستند.یافرهنگ سرمایه داری باتوجه به قدرت وثروت.

2 -فرهنگی که عقاید،ارزش ها وهنجارهایش درخدمت  قوم خاصی نیست وازسعادت همه انسان ها سخن می گویدمانند فرهنگ اسالمی 

9 -فرهنگ سرمایه داری (فرهنگ سلطه ، فرهنگ استکبار)ازچه ویژگی هایی برخورداراست؟

جواب: 1 -ثروت  وقدرت درکانون توجه اوست.

2 -کشورهای دیگر رادرپیرامون قدرت وثروت به خدمت می گیرد.

3 -تسلط یک  قوم ،جامعه وگروه خاص رابردیگران دنبال می کند.

4 -دیگران را به ضعف وناتوانی می کشاند.

10-کدام فرهنگ ها ازعقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گویند؟

جواب: فرهنگی که درخدمت گروه وقوم  خاصی نیست وسعادت همه انسانها رادنبال می کند. 

11-کدام فرهنگ ها شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ جهانی رادارند؟

جواب: 1 -عقاید،ارزشها وآرمان  هایشان موافق فطرت آدمیان باشد.

2 -هنجارهاورفتارش مطابق با آرمان ها و عقایدش باشد.

12-فرهنگ حق چه نوع فرهنگی است؟

جواب: فرهنگی که عقاید، ارزش ها ورفتارهایش مطابق نیازهای فطری  انسان ها باشد. 

همچنین ببینید:سوالات متن روان شناسی یازدهم

13-مدینه ی فاسقه فارابی چه نوع جامعه ای است؟

جواب : جامعه ای که عقایدوارزش هایش حق است ولی هنجارها  ورفتارهایش موافق با آن عقایدوارزش هانباشد. 

14-نمونه هایی ازجوامع فاسقه نام ببرید:

جواب: خوارج،امویان،عباسیان 

15-جدول زیر را تکمیل کنید:

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم

 

12 -فرهنگ مطلوب جهانی ازچه ویژگی های عام وجهان شمولی بایدبرخوردارباشد؟

جواب: حقیقت، معنویت،عدالت ،حریت(آزادگی ) مسئولیت وعدالت . 

17-چرا حقیقت یکی از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب است؟

جواب: زیرافرهنگی که به حقیقتی قایل نباشدنمی  تواند ازمعیارسنجش ارزش ها برخوردارباشدوتوان دفاع عقیدتی ازخودراندارد. 

18-چه نوع فرهنگ هایی درصورت گسترش انسانیت رابابحران های روحی وروانی گرفتار می سازند؟ چرا؟

جواب: فرهنگ هایی که فقط به نیازهای مادی انسان توجه می کنند.زیراازپاسخ به پرسش های بنیادین درباره مرگ  وزندگی، سعادت معنوی وابدی انسان ها ناتوان و غافل اند.  

19-چرامعنویت یکی از ارزش های فرهنگ مطلوب جهانی است؟

جواب: چون این فرهنگ می تواندبه پرسش های  بنیادین انسانهادرخصوص مرگ وزندگی وسعادت معنوی وابدی پلسخ دهد ومانع بحران های روحی انسان ها می  شود.  

20 -ارزش عدالت وقسط چه تاثیری درفرهنگ جهانی دارد؟

جواب: مانع پایمال شدن حقوق انسان ها ودوقطبی شدن  جهان وبهره کشی ظالمانه می شود.  

21-حریت وآزادگی درمعنای راستین چگونه است؟

جواب: آزادی ازقیدوبندهایی که مانع از رسیدن آدمی به حقیقت  و حقوق انسانی اش می شود.  

22 -انواع آزادی وحریت را توضیح دهید:

جواب: 1 -آزادی که انسان را ازمعنویت وبندگی خدادورمی کند.

2- آزادی که وسیله ای برای رسیدن به خدا است. 

23 -کدام ارزش هایک فرهنگ رادربرابر فرهنگ های رقیب مقاوم می سازند؟ وزمینه سازگسترش آن هستند؟چرا؟

جواب: مسئولیت وتعهد زیرا رویکردهای تقدیرگرایانه وغیرمسئوالنه مقاومت فرهنگی را ازبین برده وزمینه  سازنفوذ وتسلط بیگانگان هستند.  

24-فرهنگی که مطلوبیت جهانی داردبایددارای چه سطوحی از عقلانیت باشد؟

جواب: 1 -عقلانیتی که ازجهان بینی  وارزش های آن دفاع کند.

2 -عقلانیتی که براساس ارزش هاوعقایدخودبه نظام سازی ومدیریت اجتماعی  بپردازد. 

25-درچه صورتی فرهنگ دچارنسبیت می شود؟

جواب : درصورتی که ازعقالنیتی برخوردارنباشدکه ازجهان بینی  وارزش های کالن، والیه های بنیادین وهویتی خود دفاع کند. 

26-عدم برخورداری از هریک ازارزش های مطلوب وجهان شمول فرهنگ جهانی چه نتایجی به دنبال دارد؟

جواب: عدم برخورداری ازحقیقت= عدم توانایی درداوری ارزشی.

عدم برخورداری ازمعنویت = بحران روحی وروانی  مردم .

عدم برخورداری از عدالت وقسط = قطبی شدن جهان وبهره کشی ظالمانه.

عدم برخورداری ازحریت  وآزادی = ایجادقیدوبندبرای رسیدن انسان به کمال وحقوق انسانی .

عدم برخورداری از تعهدومسئولیت =  جبرگرایی وگرفتن مقاومت انسان دربرابر نفوذسلطه گران .

عدم برخورداری ازعقالنیت = ناتوانی درپاسخ به  پرسش های بنیادین ودفاع از هویت فرهنگی ونیازهای متغییرمردم جامعه . 

27 -درسرزمین پهناور ایران درطول تاریخ چه فرهنگ هایی شکل گرفته اند؟چه عناصری ازاین فرهنگ هاباقی مانده  است؟

جواب:1 -ایران باستان باعناصر: نوع دوستی،عدالت خواهی، دین مداری،خانواده وقداست آن،عفاف،  عیدنوروز، اهمیت نور،

2-ایران اسلامی باعناصر: آخرت ، توحید، علم آموزی، خانواده وجایگاه زن ، عدالت

3- ایران معاصرباعناصر: مقاومت ، مشروطه ، استکبارستیزی، بازگشت به خویشتن ، انقالب ، هویت یابی ، مقاومت  فرهنگی  

28-ارزش آزادی درفرهنگ اسلامی وفرهنگ سکولار غربی چه تفاوتی دارد؟

جواب: 1 -مرزآزادی غربی منافع  دیگران است ولی آزادی اسلامی نزدیک شدن به خدا است.

2 -آزادی غربی نوعی اسارت انسان درمادی گرایی  است ولی آزادی اسلامی آزادشدن انسان برای رسیدن به خدا است .) آزادی ازنفس اماره)

3 -آزادی غربی انسان  را ازمعنویت وبندگی خدادورمی کندولی آزادی اسلامی راهی برای رسیدن به خدا است. 

29-انسان هایی که درجامعه ای بافرهنگ جهانی مطلوب (جهان شمول)پرورش می یابندچگونه انسان هایی هستند؟ 

جواب: انسان های سعادتمند،مسئول،آزاده وبامعنویتی که بدون بحران های روحی روبه سوی خدا ونزدیک شدن  به اوهستند. 

30-چه انسان هایی می توانندفرهنگ جهانی راپدیدآورند؟

جواب : انسان های آزاده ای که ازمعیارحقیقت برای  سنجش ارزش هابرخوردارند وبه ارزش های جهان شمول عدالت ،آزادی ،عقالنیت ومعنویت تعهد هستند.

31-جدول زیر راتکمیل کنید

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

5 دیدگاه
 1. Āűþőď

  خدایی چجوری از ۵ صحفه ۳۰تا در آوردید سوالارو

 2. saeideh

  چراسوالات بامتن درس یکی نیست؟!

 3. ناشناس

  اصلا سوالات با متن درس یکی نیست و خیلی چرت و مزخرفه

 4. ناشناس

  سوالات پراکنده و با تکرار زیاد

 5. ناشناس

  بسـیار عالی و کـامل هـــست مچکـــر♡