سوالات متن درس سوم منطق دهم + حل تمرینات و فعالیت های تکمیلی


haladars آذر 3, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس سوم منطق دهم + حل تمرینات و فعالیت های تکمیلی

در این نوشته با سوالات متن درس سوم منطق دهم همراه شما دهمی های رشته انسانی هستیم. در این نوشته با سوالات متن شامل سوالات تشریحی سوالات درست و غلط سوالات نقطه چین و پرکردنی همراه شما هستیم

همچنین در ادامه جزوه پرسش و پاسخ درس سوم منطق دهم با حل کامل تمرین ها و فعالیت های تکمیلی این درس همراه شما هستیم.

سوالات متن درس سوم منطق دهم

 ا- مفهوم جزیی را تعریف کرده و یک مثال بیاورید .

تنها بر یک مصداق (فرد) خارجی قابل انطباق است.(یک فرد در خارج دارد.) مفهومی است که مصداق آن کاملا مشخص است قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد. مانند این تبلت

۲- مفهومی که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد ؟

جزئی

۳- مفهوم کلی را تعریف کرده و یک مثال بیاورید .

 بر مصادیق متعددی در خارج قابل انطباق است . مفهومی است که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد؛ خواه این مورد، از موارد واقعی خارجی باشد یا از موارد فرضی ( تخیلی و وهمی )

۴- مشخص کنید ، مفاهیم زیر کلی است یا جزئی ؟

انسان – عدالت – مسلمان – وحی – خلیج فارس -گربه- شکل سه ضلعی – حیوان ناطق – مشهد

کلی کلی کلی کلی جزئی کلی کلی کلی جزئی

۵- در هریک از متن های زیر یک تصور جزئی و یک تصور کلی پیدا کنید:

الف) شهید بهشتی نماد انسان وارسته و ساده زیست بود. جزئی: بهشتی کلی: شهید ، انسان ، نماد ، وارسته

ب) امسال در تعطیلات نوروز به دشت سوسن که سرشار از زیبایی های طبیعی و در ۳۷ کیلومتری شهر ایذه است سفر کردیم.]

جزئی:ایذه ، دشت سوسن، امسال کلی: شهر، سفر، ، تعطیلات ، زیبایی

ج) محفل انس با شهدای حرم در بارگاه مطهر امام رضا (ع) برگزار گردید. جزئی: امام رضا (ع) کلی : مطهر، بارگاه

د) رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای سال ۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند. جزئی: آیت الله خامنه ای کلی : رهبر، انقلاب ، کالا و..

۶-اگر دو مفهوم کلی را از جهت صدق بر افرادشان با هم مقایسه کنیم چند حالت به وجود می آید ؟ فقط نام ببرید.

۴ حالت – تساوی – تباین – مطلق – من وجه

۷– نسبت تساوی را با ذکر مثال تعریف کنید.

دو مفهوم از نظر محدوده مصادیق بر هم منطبقند. مانند انسان و ناطق

۸- نسبت تباین را با ذکر مثال تعریف کنید.

دو مفهومی که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند مانند انسان و اسب

۹- نسبت عموم و خصوص مطلق را با ذکر مثال تعریف کنید.

یکی از این دو دایره ممکن است از دیگری بزرگ تر باشد و تمامی مصادیق دیگری را شامل شود. مانند آسیایی که عام تر از ایرانی است؛ زیرا هر ایرانی آسیایی است؛ اما برخی آسیایی ها ایرانی نیستند. در این حالت مصادیق یک مفهوم عام تر – ومصادیق دیگری خاص تر است.

۱۰- نسبت عموم و خصوص من وجه را با ذکر مثال تعریف کنید.

دو مفهوم هر کدام در برخی مصادیق مشترک باشند و در بعضی هیچ اشتراکی با هم ندارند. یا مصادیق هر کدام از مفاهیم از جهتی عام ترو از جهتی، خاص تر از دیگری است. بعبارتی دو دایره ممکن است یکدیگر را قطع کنند مانند ایرانی و دانش آموز

۱۱- هرگاه دو مفهوم کلی به گونه ای باشند که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند بین آن دو مفهوم کدام یک از نسبتهای چهارگانه برقرار است؟ مثال بزنید.

تباین – تیم فوتبال و تیم والیبال

۱۲- تعیین کنید بین هر یک از دو تصور کلی ذیل کدام یک از نسبتهای چهارگانه برقرار است؟

الف) كالا – گران

ب) یورو – دلار

ج) بانک – بانک ملی

د) فامیل – جلالی

جواب: الف) من وجه

ب) تباین

ج) مطلق

د) مطلق

۱۳- تعیین کنید بین هریک از دو تصور کلی ذیل کدام یک از نسبتهای چهارگانه (تساوی، تباین، مطلق، من وجه) برقرار است؟

الف) معلم – شاعر

ب) میز – چوبی

ج) آهو – حیوان

د) گل – ماهی

جواب: الف) من وجه

ب) من وجه

ج) مطلق

د) تباین

۱۴- تعیین کنید بین هر یک از دو تصور کلی ذیل کدام یک از نسبتهای چهار گانه برقرار است؟

خط کش – وسیله فلزی ،

جواب: من وجه

۱۵-بین کدام گروه از مفاهیم در گزینه های زیر رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است؟

الف) مسیحی و ایرانی

ب) پرنده و عقاب

جواب : مسیحی و ایرانی

۱۶-بین هریک از دو تصور کلی زیر کدام یک از نسبتهای چهارگانه برقرار است؟ ( تساوی-تباین – مطلق – من وجه)

الف) اسب و آهو

ب) مادر و زن جواب:

الف) تباین

ب)مطلق

۱۷- تعیین کنید هریک از موارد زیر، مصداق کدامیک از نسبتهای چهارگانه (تساوی، تباین، مطلق، من وجه) می باشد.

الف) بیماری – سرماخوردگی

ب) دوست – دشمن

جواب:

الف) مطلق

ب) تباین

۱۸- تعیین کنید هریک از موارد زیر ، مصداق کدامیک از نسبتهای چهارگانه می باشد (تساوی تباین-مطلق-من وجه)

الف) کاغذ – سفید

ب) کیف – کفش

جواب: الف) من وجه

ب) تباین

۱۹- بین هر کدام از موارد زیر کدامیک از نسبتهای چهارگانه (تساوی-تباین-مطلق -من وجه) برقرار است؟

الف) انسان و پزشک

ب) دیواری و آجری

ج) خواهر و برادر

جواب: الف) مطلق

ب) من وجه

ج) تباین

۲۰- تعیین کنید میان مفاهیم زیرکدامیک از نسبتهای چهارگانه ( تساوی-تباین مطلق -من وجه) برقرار است؟

الف) میوه – ترش

ب) انسان – ناطق

جواب:

الف) من وجه

ب) تساوی

۲۱- تعیین کنید میان مفاهیم زیر کدامیک از نسبتهای چهارگانه ( تساوی-تباین-مطلق -من وجه) برقرار است؟

الف) نسبتهای چهارگانه-عام و خاص من وجه ب

) برف – باران

جواب:

الف) مطلق

ب) تباین

۲۲- تعیین کنید در میان اجزاء شکل مقابل کدام یک از نسبتهای چهارگانه (تساوی- تباين – مطلق – من وجه) برقرار است؟

الف) A و B

ب) A و C

ج) B و D

د) C و D

الف) من وجه

ب) تباین

ج) مطلق

د) من وجه

۲۲- این تصویر بیانگر کدام یک از نسبتهای چهارگانه است؟

جواب: مطلق

۲۳- با توجه به نسبتهای چهارگانه، هر یک از موارد الف و ب با کدام شکل مطابقت دارد؟

( 2 برادر

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید

1- مفهوم …………. مفهومی است که مصداق آن کاملا مشخص است.

جزئی

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دهم انسانی

٢- مفهومی که تنها بر یک مصداق خارجی قابل انطباق است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد، … می گویند.

جزیی

۳- مفهوم ………………………………….. معمولا یا اسمی خاص است با صفات اشاره این یا آن همراه است.

جزئی

۴- مفهومی که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد؛ خواه این مورد واقعی خارجی باشد یا فرضی، مفهوم…..نامیده می شود.

 کلی

۵- جز اسامی خاص و مفاهیمی که با صفات اشاره و این » و «آن ، مشخص شده اند، تمامی مفاهیم ………………. هستند.

کلی

۶- نسبت ………… از نسبتهای چهارگانه ای است که دو مفهوم آن از نظر محدوده مصادیق برهم منطبقند.

تساوی

۷- نسبت …از نسبتهای چهارگانه به این معنی است که دو مفهوم، هیچ مصداقی مشترک ندارند ومباین (ناسازگار با یکدیگر باشند.

تباین

۸- هر گاه مصادیق یک مفهوم عا متر ومصادیق دیگری خاص تر است رابطه میان آنها عموم و خصوص…. است.

مطلق

۹- منظور از نسبت عموم خصوص…. این است که مصادیق هر یک از مفاهیم از جهتی عام ترو از جهتی خاص تر از دیگری است.

من وجه

۱۰- در دسته بندی مفاهیم از مفهومی ……. آغاز می کنیم و به مفهومی … می رسیم.

عام – خاص

۱۱- در یک دسته بندی درست لازم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقه دیگر رابطه عموم و خصوص…..داشته باشند.

مطلق

۱۲- اقسام مختلف یک مفهوم باید نسبت به یکدیگر رابطه …………………….. داشته باشند.

تباین

۱۳-بین دو تصور کلی «کلاس» و «مدرسه» از نسبت های چهارگانه (تساوی -تباين – مطلق – من وجه) نسبت ……. برقرار است.

تباین

۱۴- اگر دو مفهوم به گونه ای باشند که هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند، میان آنها نسبت ………..برقرار است.

تباین

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد

1- مفهوم همان معنای کلمات مانند معنی موبایل و مصداق همان افراد یا اشیای خارجی است.

درست

٢- مفهوم کلی مفهومی است که مصداق آن کاملا مشخص است.

نادرست

۳- مفهوم کلی معمولا یا اسمی خاص است با صفات اشاره این یا آن همراه است.

نادرست

۴- جز اسامی خاص و مفاهیمی که با صفات اشاره «این » و « آن ، مشخص شده ، تمامی مفاهیم کلی هستند.

درست

۵-نسبت تساوی نسبتی است که دو مفهوم آن از نظر محدوده مصادیق بر هم منطبقند

درست

۶- در نسبت تباین دو مفهوم، هیچ مصداقی مشترک ندارند و مباین (ناسازگار با یکدیگر باشند.

درست

۷-هرگاه مصادیق یک مفهوم عام تر ومصادیق دیگری خاص تر است رابطه میان آنها من وجه است.

نادرست

۸-در دسته بندی مفاهیم از مفهومی خاص آغاز می کنیم و به مفهومی عام می رسیم.

نادرست

۹- در یک دسته بندی درست، لازم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقه دیگر رابطه عموم و خصوص مطلق داشته باشند

درست.

۱۰- اقسام مختلف یک مفهوم باید نسبت به یکدیگر رابطه تساوی داشته باشند.

نادرست

۱۱-مفاهیم گربه و کتاب هر دو مفاهیمی کلی هستند.

درست

۱۲- مفهوم شکل یک تصور جزئی است.

نادرست

تمرینات درس سوم منطق دهم

 با رسم شکل نسبت میان مفاهیم زیر را مشخص کنید:

سوالات متن درس سوم منطق دهم

سوالات متن درس سوم منطق دهم

استفاده از نسبت های چهارگانه در طبقه بندی مفاهیم

. هنگامی که مفاهیمی را طبقه بندی می کنیم، وجوه اشتراک آنها با مفاهیم مشابه و وجوه افتراق آنها با مفاهیم غیر مشابه را مشخص

می کنیم. : در هر دسته بندی ها از مفهومی عام آغاز می کنیم و به مفهومی خاص می رسیم. : برای طبقه بندی امور مختلف، در نظر داشتن نسبت های چهارگانه میان مفاهیم از اهمیت زیادی برخوردار است.

: در یک دسته بندی درست، لازم است هر طبقه از مفاهیم نسبت به مفاهیم طبقه دیگر رابطه

عموم و خصوص مطلق داشته باشند. مانند موجودات > موجودات مادی > جانداران > جانوران > مهره داران > پرندگان. : اقسام مختلف یک مفهوم باید نسبت به یکدیگر رابطه تباین داشته باشند مانند : موجودات مادی و غیر مادی، جاندار و بی جان، جانوران و گیاهان، مهره داران و بی مهره ها، ماهی ها و دوزیستان و پستانداران و خزندگان و پرندگان.

تهیه کننده سوالات متن درس سوم منطق دهم: جناب آقای حیدر جلالی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن منطق دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه