در این نوشته با سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم با 26 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم

1 -تاریخ فرهنگ غرب به چنددوره تقسیم می شود؟

جواب : 1 -یونان ورم باستان

2 -قرون وسطی

3 -دوره رنسانس

  4 -غرب جدید  

2 -جهان غرب چگونه ازدوره های تاریخی خودعبورکرد؟

جواب : باپذیرش مسیحیت وسقوط روم غربی ازدوره  باستان وارد دوره قرون وسطی شد.بافروریختن اقتدارکلیسا،کشف آمریکا ونهضت پروتستانتیسم وارددوره رنسانس  شد.باانقلاب صنعتی ،رشدتجارت وعلم،پیدایش دولت – ملت ها وارددوره جدیدشد. 

3 -فرهنگ دوره باستان (یونان ورم) باقرون وسطی چه تفاوت هایی دارد؟ جواب : 

دوره ی باستان قرون وسطی  

فرهنگ اساطیری فرهنگ دینی مسیحیت 

پرستش خدایان متعدد اعتقادبه توحید  

نگاه متکثر به عالم نگاه واحد به عالم  

(درباستان خلقت ازخدایان متعدد نشات می گرفت ومتکثربود ولی درقرون وسطی همه مخلوقات به خدای واحد  می رسید .)

4 -رنسانس به چه معناست ؟ مشخصات این دوره تاریخی رابنویسید؟

جواب : به معنای تجدید حیات وتولد دوباره وبازگشت به دوران فرهنگ یونان ورم باستان .

1 -رویکردی دنیوی به مفاهیم معنوی وتوحیدی ( سکولاریسم )

2-حرکت های اعتراضی نسبت به مذهب

3 -رویکرد دنیوی به عالم درسطح هنر، اقتصاد، سیاست

4- ظهورپادشاهان محلی به عنوان رقیبان کلیسای دنیاطلب

5 -تلاش جهت حذف کلیسا ونقش دین و معنویت

5 -برخی از ویژگی های دوره ی تاریخی قرون وسطی رابنویسید.

جواب :1 -سکولاریسم عملی ( به نام دین  دنیاطلب کردن )

2 -به بهانه ایمان ووحی عقل راازاعتبار می انداختند.

3 -اقتدارکلیسا درهمه ی امورزندگی

4- اقتصادکشاورزی ونظام ارباب رعیتی

5 -برده داری عام وفراگیر 

2 -جهان غرب چگونه ازدوره قرون وسطی به دوره رنسانس عبورکرد ؟

جواب : 1-جنگ های صلیبی ، مواجهه با  مسلمانان وفتح قسطنطنیه اقتدارکلیسا رافروریخت .

2 -ظهور قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا

7 -رویکرد هنر ، اقتصاد وسیاست درعصر رنسانس چگونه بود ؟

جواب : درهنر به ابعاد جسمانی ودنیوی انسان اهمیت می دادند. دراقتصاد بارشدتجارت وکشف آمریکا ازاقتصادکشاورزی ارباب رعیتی به اقتصاد صنعتی سرمایه داری  عبورکردند. درسیاست قدرت های محلی وشاهزادگان به رقابت باکلیسا پرداختند.  

8 -رویکردمذهب دردوره رنسانس چگونه بود ؟

جواب :حرکات اعتراضی بادورویکرد:

1 -رویکرد دنیاگرایانه)  همانندکلیسا( وتنها مخالفت باقدرت پاپ

2 -رویکردمعنوی وتقابل بادنیاگرایی  

9 -نگاه اساطیری باستان به عالم ، چه تفاوتی با فرهنگ مسیحیت دراین خصوص دارد ؟

جواب : توجه به عالم کثرت  ،)یعنی جهان دارای منشاهای گوناگون ومتکثراست ( از ویژگی های دوره اساطیری باستان است. مسیحیت  نگاهی توحیدی داشت. )البته با عقیده به تثلیث و سکولاریسم عملی آن راتحریف کردند. )

10-تحریفات مسیحیت چه پیامدهایی به دنبال داشت ؟ جواب :

1-درسطح اندیشه ونظر: عقیده به تثلیث ودورشدن از  ابعادعقلانی توحید

2 -درسطح طندگی وعمل:توجیه عملکرددنیوی تحت پوشش دین ومعنویت ) سکولاریسم  عملی )

11-چگونه فلسفه روشنگری به وجود آمد وسکولاریسم نهادینه شد؟ 

جواب :1 -بازگشت به فرهنگ باستان جهت حذف  پوشش دینی و تفسیرتوحیدی

2 -حرکت های اعتراضی دینی به کلیسا وتفاسیرپروتستانی دینی ورواج آن درسطح  فرهنگ عمومی جامعه

3 -نفوذ تفاسیردینی فوق به لایه های عمیق فرهنگ غرب 

12 -فیلسوفان روشنگری چگونه به تفسیر این جهان می پرداختند؟

جواب : باانکار ارزش علمی وحی زمینه ی پیدایش  علومی را فراهم آوردندکه مستقل از وحی وصرف نظراز ابعاد متافیزیکی وفوق طبیعی عالم به تفسیر این جهان  می پرداختند.  

13-چگونه دردوره رنسانس ، ارزش های بنیادین غرب درعرصه علم وفناوری خودراظاهرساخت؟

جواب : 1-علم  رسالت شناخت حقیقت عالم وتعالی انسان راازدست داد وبه صورت عقلانیت ابزاری درآمد. )وسیله ای برای تسلط  انسان برطبیعت

(2 -دربین علوم ، علوم تجربی با رهاورد فناوری وصنعت بیشترین اهمیت رایافت 

همچنین ببینید:سوالات متن روان شناسی یازدهم

 14 -اقتصاد دودوره ی قرون وسطی ودوران رنسانس رابایکدیگرمقایسه کنید .

جواب :درقرون وسطی اقتصادبرمدار  کشاورزی وروابط اجتماعی ارباب رعیتی ) فئودالی ( استواربودکه کشاورزان وابسته به زمین ارباب بوده وغیرقابل  انتقال بودند.دررنسانس گسترش تجارت ورشدصنعت به پیدایش قشرجدید سرمایه داران انجامید واقتصاد فئودالی  به صنعتی – سرمایه داری تبدیل شد. 

15-چگونه ارزش های بنیادین غرب دراقتصاد دوران رنسانس خود را ظاهر ساخت ؟

جواب : باگسترش تجارت ،  صنعت رشدکرد و قشرجدید سرمایه داران صنعتگر به وجودآمدند وروابط پیشین ارباب رعیتی راتغییردادند. 

16-درقرون وسطی رویکرد به حقوق بشر چگونه بود ؟

جواب : به دلیل باورهای دینی مردم ، رفتارهای دنیوی نظام  فئودالی توجیه دینی می شد. 

17-حقوق فطری با حقوق طبیعی بشر چه تفاوت هایی دارد ؟

جواب : حقوق فطری الهی انسان به نیازهای دنیوی  ومعنوی بادوابزار وحی وعقل می نگرد. ولی حقوق طبیعی صرفا به نیازهای این جهانی وطبیعی انسان نظردارد.

18 -حقوق بشردر فرهنگ دینی چگونه است ؟

جواب : ریشه درربوبیت پروردگار وفطرت الهی انسان دارد و وظیفه  حراست ازخالفت انسان وکرامات ذاتی اورادارد.  

19 -درعقاید وارزش های جدید غرب رویکرد سیاست ونظام سیاسی چگونه است ؟

جواب : نظام سیاسی سکولار که  آرمان های خودرابرمبنای حقوق طبیعی وخواسته های دنیوی تنظیم می کند واراده ی انسان هارا مستقل از ابعاد  آسمانی والهی مبداقانون قرار می دهد. 

21-ویژگی های اندیشه سیاسی لیبرالیسم راتوضیح دهید .

جواب :1 -اصالت بخشیدن به انسان دنیوی

2 -مبنای  قانون گذاری اراده ی انسان ها است ) مبداهمه ی ارزش ها انسان است نه حاکمیت الهی)

3 -فقط به حقوق  طبیعی توجه می کند

4 -همه اموردرقیاس بااراده ی انسان مباح است.  

21-نخستین انقلاب سیاسی لیبرال درتاریخ سیاسی جهان کدام است و چگونه شکل گرفت ؟

جواب : انقلاب فرانسه با  حرکت های فرهنگی دوران رنسانس واندیشه های فلسفی روشنگری وتغییرات اجتماعی مربوط به انقالب صنعتی  به وجودآمد.  

22-به چه دلیل مواجهه ی با مسلمانان درطول جنگ های صلیبی وفتح قسطنطنیه ، زمینه های اقتدار کلیسا رادرهم  ریخت ؟

جواب : چون کلیسا برپایه ی کتب عهدعتیق وانجیل استواربود وباعلوم جدیدمخالفت داشت ولی اسلام  به گسترش ورشد علم دستورمی دهد وآنهاازطریق این جنگ ها باآزاداندیشی وعلم گرایی آشناشدند. همچنین  خسارات اقتصادی ونیروی انسانی،قدرت فئودال ها وکلیسا راکاهش داد. 

23-چگونه فلسفه های روشنگری موجب شکل گیری فرهنگ معاصرغرب شد؟

جواب : چون مردم وفرهنگ عمومی  آنچنان ازتسلط ودنیاگرایی دینی مسیحیت زده شده بودند که وقتی سکولاریسم توسط اندیشمندان به انسان به  صورت مستقل توجه کرد شیفته ی آن شدند ودرسطوح عمیق جامعه نفوذیافت.  

24 -تحولات فرهنگی ، اجتماعی غرب درزمینه های دینی ، فلسفی ، صنعتی وسیاسی وترتیب تاریخی آنها را بیان کنید . 

جواب : سیرتحوالت به ترتیب دینی ، سیاسی ، فلسفی و صنعتی بود. درزمینه ی دینی از تقدس قدیسان  وتمرکزدینی کلیسا به سمت عدم تمرکز دینی حرکت کردند. درزمینه ی سیاسی کمرنگ شدن مرزهای سیاسی  وجهانی شدن مطرح شد. درزمینه ی فلسفی توجه به عالم کثرات رایج شد. درزمینه ی صنعتی صنایع چاپ  وبخاروتکنولوژی های ماشینی مطرح شد .  

25 -اگردرتحلیل وبررسی یک فرهنگ صرفا به سطوح ولایه های سطحی وبیرونی آن بسنده شود،چه نارسایی ها  وکاستی هایی درپی درپی دارد؟

جواب: امکان ریشه یابی مسایل وچالش های اجتماعی میسرنمی شود.چگونگی  شکل گیری هویت فرهنگی وهویت اجتماعی افرادجامعه مشخص نمی شود.نمی توانیم دلایل ایجاد،تغییروتحول  یک فرهنگ راشناسایی کنیم.

26-تصویر زیر راتحلیل کنید

سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم

سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم

این نمودار نشان دهنده چگونگی حرکت فرهنگ دینی مسیحیت غرب به سمت فرهنگ جدید است. به این معنا ومفهوم که در دوران قرون وسطی فرهنگ دینی غرب دچار سکولاریسم عملی بودیعنی از دین استفاده ابزاری واقتصادی می کردبا روبه  رو شدن با روشنفکری خاص )فقط حس وتجربه را مالک پذیرش وسنجش وشناخت قرار دادن( واستفاده از فناوری وتسلط 

برطبیعت و همچنین اعتراض )پروتس( نسبت به کلیسا، کنارگذاشتن دین که قبال )قرون وسطی( جنبه عملی داشت وجنبه  اعتقادی نداشت به صورت کامل اجراشد ودین دربعد ذهنی ونظری هم کنار رفت و سکولاریسم آشکارا جهان غرب را در  نوردید

تهیه کننده سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.