در این نوشته تمامی سوالات متن درس ششم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس پنجم دینی پایه دهم که شامل 27 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس ششم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس ششم دین و زندگی دهم

۱-آیه «یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا» به کدام یک از مراحل قیامت اشاره دارد؟

مرحله اول

۲- آیه «یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا» به کدام یک از حوادث مرحله اول قیامت اشاره دارد؟

تغییر در ساختار زمین و آسمان ها

۳- آیه « وان علیکم الحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون» به کدام مرحله برپایی قیامت اشاره دارد؟

مرحله دوم

۴- آیه « وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتفعلون» به کدام واقعه از مرحله دوم برپایی قیامت اشاره می کند؟

حضور شاهدان و گواهان

۵- آیه «الیوم نختم على افواههم وتکلمنا ایدهم وتشهد ارجلهم بما کانوایکسبون» با کدام مرحله از مراحل برپایی قیامت ارتباط دارد؟

مرحله دوم

۶-موضوع آیه «الیوم نختم على افواههم وتکلمنا ایدهم وتشهد ارجلهم بما کانوایکسبون» رابنویسید؟

شهادت دادن اعضای بدن انسان

درستی یانادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

۷-نامه عمل انسان در واقع، خودعمل وحقیقت وباطن آن را در بردارد.

صحیح

۸- بدکاران در روز قیامت سوگندر است می خورند تاشاید خودشان را از مهلکه نجات دهند.

غلط

۹-اولین حادثه قیامت ، شنیده شدن صدایی مهیب است.

صحیح

۱۰- گنهکاران شهادت اعضای بدن خود را تصدیق می کنند.

غلط

۱۱- پس از زنده شدن همه انسانها در مرحله دوم قیامت، زمین روشن می شود و حقایق انسان رانشان می دهد.

غلط

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱۲- تغییر در ساختار زمین و آسمان ها در مرحله ………………………………… قیامت اتفاق می افتد.

۱۳- هر چه عمل انسان به راه و روش پیامبران نزدیک باشد………………………خواهد داشت.

ارزش افزون تری

سوالات کوتاه پاسخ درس ششم دینی دهم

۱۴-حوادثی که در مرحله اول برپایی قیامت رخ می دهند کدامند نام ببرید؟

۱) شنیده شدن صدایی مهیب

۲) مرگ اهل آسمان وزمین

3) تغییر در ساختار آسمان ها و زمین

۱۵- منظور از نفخ صور چیست؟

صدایی مهیب وسهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند. قرآن کریم از این واقعه به نفخ صور یاد می کند.

۱۶- از حوادث مرحله اول برپایی قیامت «شنیده شدن صدایی مهیب» را توضیح دهید؟

صدایی مهیب وسهمگین آسمان ها و زمین رافرا می گیرد و این اتفاق چنان ناگهانی رخ می دهد که همه راغافلگیر می کنند.

۱۷- از حوادث مربوط به مرحله اول برپایی قیامت «مرگ اهل آسمان وزمین » را توضیح دهید؟

همه اهل آسمان ها و زمین جز آنها که خداوند خواسته است، می میرند و بساط حیات انسان ودیگر موجودات برچیده می شود.

۱۸-وقایعی که در مرحله دوم برپایی قیامت رخ می دهند کدامند نام ببرید؟

۱) زنده شدن همه انسان ها

۲) کنار رفتن پرده از حقایق عالم

۳) برپاشدن دادگاه عدل الهی

۴) دادن نامه اعمال

۵) حضور شاهدان وگواهان

سؤالات تشریحی درس ششم دینی دهم

۱۹- از حوادث مربوط به مرحله دوم برپایی قیامت «زنده شدن همه انسان ها را توضیح دهید؟

باردیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد وحیات مجدد انسان ها آغاز می شود. با این صدا، همه مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر می گردند. در این هنگام، انسان های گناه کار به دنبال راه فراری می گردنددل های آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است.

۲۰-از حودث مربوط به مرحله دوم برپایی قیامت برپاشدن دادگاه عدل الهی» را توضیح دهید؟

با آماده شدن صحنه قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود واعمال ، افکار ونیت های انسان ها در ترازوی «عدل» پروردگار سنجیده می شود و اگر عملی حتی به اندازه ذره ای ناچیز باشد، به حساب آن نیز رسیدگی خواهد شد. اعمال «پیامبران» «مامان» معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد.

۲۱- چرادر قیامت اعمال «پیامبران» و «مامان» معیار و میزان سنجش اعمال دیگران قرار می گیرد؟

زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خداوند به آن دستور داده است؛ از این رو هرچه عمل انسانها به راه و روش آنان نزدیکتر باشدارزش افزون تری خواهد داشت.

۲۲-از حوادث مربوط به برپایی مرحله دوم قیامت «حضور شاهدان و گواهان» را توضیح دهید؟

براساس آیات و روایات در روز قیامت ؛ شاهدان و گواهانی بر اعمال و رفتار انسان ها در پیشگاه خداوند شهادت می دهند. برخی از این شاهدان؛ « پیامبران وامامان» «فرشتگان الهی» و «اعضای بدن انسان و…» هستند.

۲۳-شاهدان روز قیامت رانام ببرید؟

الف) پیامبران وامامان

ب) فرشتگان الهی

ج) اعضای بدن انسان

۲۴-چرا «پیامبران وامامان» بهترین شاهدان روز قیامت اند؟

زیرا همان گونه که دردنیاناظر وشاهد براعمال ما بوده اند در روز قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند.

۲۵- از گواهان روز قیامت « شهادت اعضای بدن انسان» را توضیح دهید؟

برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن یاد می کنند . بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تاشاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی می زند واعضاء وجوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند وعلیه صاحب خود شهادت می دهند. بدکاران از مشاهده گواهی اعضای بدن خویش به شگفت می آیند و خطاب به آنها با لحنی سذزنشر و گویند که : چرا علیه ماشهادت می دهید؟

۲۶- تفاوت نامه های دنیایی بانامه عمل انسان چیست؟

نامه های این دنیا صرفا گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته در آمده است اما نامه عمل انسان به گونه ای است که خود عمل وحقیقت آن را در بردارد.

۲۷-به چه دلیل فرشتگان جزء شاهدان وگواهان قیامت اند؟

چون در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال آن هاراثبت وضبط کرده اند.

پیام احادیث صفحه 66

با تفکر در گفته های معصومین (عیلهم السلام) به سؤال های زیر پاسخ دهید.

١- دوره برزخ دوره بی خبری است یا دوره هوشیاری و آگاهی؟

از کدام حدیث برای جواب خود استفاده می کنید؟ پاسخ: دوره هوشیاری و آگاهی است و برزخیان از طریق سیر و سیاحت روحی خود از کالبد زمان و مکان آزاد گشته اند. پیامبر (ص) در جنگ بدر خطاب به یاران فرمودند: «قسم به کسی که جانم در دست اوست»، ایشان به این کلام از شما شنواترند و فقط بر پاسخ دادن توانا نیستند.

۲- چه چیزی است که از دنیا با انسان به برزخ میرود و از او جدا نمیگردد؟

پاسخ: عمل ما، با ما می ماند و ما را ترک نمی کند، امام صادق (ع) می فرمایند: «هنگامی که مرده ای را در قبر میگذارید، شخصی بر او ظاهر می شود و به او می گوید: ما در دنیا) سه چیز بودیم:

رزق تو که با پایان یافتن مهلت زندگی ات در دنیا قطع شد و اینک همراه تو نیست)، خانواده ات که تو را رها کردند و بازگشتند و من که عمل تو هستم و با تو میمانم. آگاه باش در میان این سه، در نزد تو از همه بی ارزش تر و سبکتر بودم. 

پاسخ اندیشه و تحقیق درس ششم دین و زندگی دهم

 صفحه ۶۷

1- منظوراز کلمه «توقی» در قرآن کریم، چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است؟

به معنی دریافت کامل روح است. مربوط به بعد غیرمادی وجود انسان (روح) است و نشان دهنده این است که حقیقت وجود انسان، روح است که بعد از مرگ نیز همچنان به حیات خود ادامه می دهد و از بین نمی رود. 

۲- دو مورد از ویژگی های عالم برزخ را بیان کنید.

۱- پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود، اما فرشتگاه حقیقت وجود انسان را که همان روح است، توفی می کنند؛ یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می نمایند.

۲- در عالم برزخ، انسان با فرشتگان گفت وگو می کند و پاسخشان را می شنود، همچنین اموری را درک و مشاهده می کند که درک آنها در دنیا ممکن نبود؛ به طور مثال: اعمالی را که در دنیا انجام داده است، مشاهده می کند.

۳- ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز همچنان برقرار است؛ بدین معنا که پرونده برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد.

تهیه کننده سوالات متن درس ششم دین و زندگی دهم : جناب آقای سید رحیم موسوی نسب

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.