سوالات متن درس ششم دین و زندگی دوازدهم


haladars آبان 25, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ششم دین و زندگی دوازدهم

در این نوشته با سوالات متن درس ششم دین و زندگی دوازدهم با جواب همه رشته غیر انسانی همراه شما دوازدهمی ها هستیم شما در ادامه می توانید جزوه پرسش و پاسخ درس ششم دین و زندگی پایه دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس ششم دین و زندگی دوازدهم

قانون مندی حاکم بر جهان خلقت، تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت و پویایی انسان و به کارگیری اراده و اختیار اوست.

درست 

چرا لازم است، با برخی از قوانین و سنتهای الهی آشنا شویم؟

پاسخ: تا بتوانیم با توجه به آنها، بهتر برنامه ریزی کنیم و راه موفقیت را هموارتر سازیم.

قرآن کریم، از کدام قوانین با عنوان «ستهای الهی» یاد کرده و مردم را به شناخت آنها به خصوص، سنتهای مربوط به  زندگی انسان دعوت نموده است؟

پاسخ: بر اساس تقدیر الهی، دانستیم که جهان خلقت قانونمند است و پدیده های آن در دایره قوانین خاصی مسیر تکاملی خود را می پیمایند. این قانون مندی، اختصاص به پدیده های طبیعی ندارد و زندگی فردی و اجتماعی انسانها را نیز در بر می گیرد. قرآن کریم، از این قوانین با عنوان «سنت های الهی» یاد کرده است.

شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علوم تجربی را با شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسانها، مقایسه نمایید.

پاسخ: شناخت قوانین جهان از طریق [علوم سبب آشنایی ما با نشانه های الهی و نیز بهره گرفتن از طبیعت می شود.

شناخت قوانین حاکم بر در زندگی انسانها

موجب نگرش صحیح ما نسبت به تلخیها و شیرینی ها، شکستها وموفقیتها، بیماری و سلامت به طور کلی همه حوادث زندگی می شود و دیدگاه ما را نسبت به وقایع و حوادث جهان از دیگران ممتاز می سازد وبالأخره، این شناخت در روابطمان با خدا، خود، خلقت و دیگران تأثیر بسزایی دارد.

چند مورد از سنتهای الهی را فقط نام ببرید. (۴ مورد)

پاسخ: ۱) ابتلاء [=امتحان آزمایش = فتنه]

۲) امداد عام الهی

۳) امداد خاص الهی (توفیق الهی)

4) سبقت رحمت بر غضب

۵) املاء و استدراج 

6)تأثیر اعمال انسان در زندگی خویش

ابتلاء در لغت به چه معناست و در این جا به چه معناست؟

پاسخ: در لغت به معنای، «امتحان» است. و در اینجا به معنای «قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را  بروز دهد یا نادرستی آن چه را ادعا کرده، مشخص سازد.»

کدام سنت الهی، عامترین و فراگیرترین قانون خداوند است که ثابت و همیشگی» است و شامل همه انسان ا در همه دوران ها  می شود؟

پاسخ: سنت «ابتلاء = امتحان = فتنه = آزمایش».

میان «امتحان الهی» و «امتحان بشری» چه تفاوتی وجود دارد؟ بنویسید

پاسخ: در «امتحان بشری»، ما غالبأ از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها، به آگاهی لازم برسیم؛ ولی «امتحان خداوند علیمه برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برای رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایلات درونی افراد است.

سنت ابتلاء» را توضیح دهید

پاسخ: عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند است که «ثابت و همیشگی» است و شامل همه انسانها در همه دوران ها می شود. به عبارت دیگر، زندگی هر انسانی، چه مؤمن و چه کافر، چه فقیر و چه غنی، چه سیاه و چه سفید، صحنه امتحانها و آزمایشهاست.

هویت و شخصیت انسان ها با این «ابتلائات»، ساخته می شود و شناخته می گردد. از این رو، کوچک ترین حادثه ای که پیرامون ما رخ می دهد، امتحانی برای ماست تا روشن که ما نسبت به آن حادثه چه تصمیمی می گیریم و چگونه عمل می کنیم.

رشد و کمال» و «عقب ماندگی و خسران» به ترتیب نتیجه و معلول چیست؟

پاسخ: عمل درست عمل غلط [نادرست]

موفقیت در هر مرحله ای از امتحان یا ابتلاء الهی، سبب چه نتایجی می شود؟ با ذکر مثال مطلب را توضیح دهید

پاسخ: سبب ورود فرد به مرحله ای برتر می شود و او را با امتحان های جدیدتر روبرو می کند؛ مانند دانش آموزی که با موفقیت در

هر امتحانی، وارد مرحله ای بالاتر از امتحانات می گردد تا به موفقیت نهایی برسد.

همچنین ببینید: سوالات هویت اجتماعی دوازدهم

عبارت درست یا نادرست را مشخص نمایید

الف) اگر انسان، ایمان به خداوند» و «بندگی او» را اعلام کند، بنا به سنت ابتلاء، وارد امتحانها و آزمایشهای خاص آن میشود.

درست 

ب) به میزانی که انسان در آزمون های اولیه سربلند بیرون آید، قدم در آزمون های بعد می گذارد و برای کسب کمالات برتر آماده می شود.

درست

حدیث امام صادق(ع) که درباره رابطه مراتب ایمان» و «مراقب امتحان» است: «انما المؤمن بمنزلة كفة الميزان كلما زيد في ايمانيه زيد في بلائه » به کدام ستت الهی اشاره دارد و با کدام آیه شریفه زیر ارتباط معنایی» دارد؟

۱) ابتلاء – أسيب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 

۲) امداد عام الهی- أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون

۳) امداد خاص الهی- والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ص

٤) املاء- والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المخينين

طبق فرمایش امام صادق (ع) در حدیث بالا، سنگین تر شدن بلاء و امتحان انسان مؤمن معلول و نتیجه چیست؟

پاسخ: معلول و نتیجه افزوده شدن ایمان وی می باشد.

خداوند با چه چیزی ما را امتحان می کند؟ با ذکر مثال، مطلب را توضیح دهید.

پاسخ: «او با هر امر خیر و شری ما را می آزماید [ امتحان می کند]»؛ بیماری یا سلامت، فقر یا ثروت، از دست دادن پدر و مادر یا داشتن پدر و مادر، بارش باران یا وقوع خشک سالی و به طور کلی، هر حادثه شیرین یا تلخ، مواد امتحانی ما به حساب می آیند و نحوه مواجهه ما با آنها، پیروزی با شکست ما را رقم می زند و مهیای امتحانی دیگر می سازد.

اگر از ما بپرسند: «خداوند با چه چیزی ما را امتحان می کند؟ کدام گزینه، وافی مطلب در این زمینه خواهد بود؟

۱) با امر خیر و شر – كل نفس ذائقة الموت وتبلوم بالشر والخير فتنة وإلا ترجعون

۲) با تقدیر و قضای الهی – گل نفس ذائقة الموت وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعونه

۳) با امر خیر و شر – ” بي هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربک مخظورات

۴) با تقدیر و قضای الهی – ط م هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان غطاء ربک مخظورات

وقتی انبیاء مردم را به دین الهی فرا می خواننده مردم در برابر این دعوت، چند دسته می شوند؟

پاسخ: « دو دسته »؛ دسته ای به ندای حقیقت پاسخ مثبت می دهند و هدایت الهی را می پذیرند و دستهای دیگر، لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند.

خداوند، سنت و قانون خود را بر این قرار داده که هر کس، هر کدام از این دو راه را برگزیند، بتواند از همین امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده، استفاده کند تا در همان مسیری که انتخاب کرده،به پیش رود و باطن خود را آشکار کند.

آیا روی آوردن دنیا و لذتهای دنیوی به برخی انسانهای گناهکار نشانه لطف خداوند به آنان است؟ چرا؟

پاسخ: «خیر»- زیرا در واقع خداوند، امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدفهای هر دو گروه را یکسان فراهم کرده است، حال کسی که راه حق را بر می گزیند لوازم و امکانات رسیدن به حق را می یابد و مراتب «كمال» را می پیماید و کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده و برای آن تلاش می کند، همان را به دست می آورد. البته این عواقب زیان بار تصمیم غلط خود را در آخرت مشاهده خواهند کرد. 

قرآن کریم درباره چه کسانی می فرماید: «اینان در آخرت، جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند بر باد رفته و آن چه را که انجام می دهند، باطل است.» و با کدام سنت الهی مرتبط است؟

 پاسخ: «کسانی که دنیا و تجملات آن را بخواهند» – «سنت امداد عام الهی»

توفیق الهی» را تعریف نمایید.

پاسخ: امداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک، قدم در راه حق گذارند و سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار را هدف خود قرار دهند، «قوفیق الهی» نام دارد.

امداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک، قدم در راه حق گذارند وسعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار را هدف خود قرار دهند، چه نام دارد و کدام آیه، مبین آن است؟

۱) املاء الهی – والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين

۲) توفيق الهي – ” يد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء رتک مخظورا 

۳) املاء الهی – ” يد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربک مخظوراح

۴) توفیق الهی – والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 

در فرهنگ قرآن کریم، «توفیق» به معنای «آسان نمودن» است؛ یعنی چه؟

پاسخ: یعنی همراه با سعی و تلاشی که انسان از  خود نشان می دهد، خداوند نیز شرایط و اسباب را چنان فراهم می سازد که وی بتواند «آسانتر» به مقصد برسد.

دو مورد از جلوه های امداد خاص الهی [توفیق الهی را بنویسید

پاسخ: یکی از جلوه های آن، نصرت و هدایت الهی به دنبال تلاش و مجاهدت است. خداوند، انسان تلاشگر و مجاهد را حمایت می کند، دست او را می گیرد و با پشتیبانی خود به پیش می برد. از جلوه های دیگر توفیق الهی، ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن می باشد.

ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن مانند یافتن دوست خوبه شرکت در جلسه قرآنی و خواندن یک کتاب تأثیر گذار و هدایتگر و پیدا کردن راه توبه و استغفار، از جلومهای کدام سنت الهی است؟

پاسخ: «توفیق الهی».

آیا «عامل درونی» هم، در کسب توفیق الهی نقش تعیین کننده دارد؟ مثالی بنویسید.

پاسخ: «بلی»- برای مثال، دو نفر با هم آیاتی از قرآن را از رسول اکرم (ص) می شنیدند، اما این آیات، ایمان یکی را تقویت می کرد، ولی بر لجاجت وكفر دیگری می افزود.

و مثال دیگر، دو نفر با هم از کنار مسجدی می گذرند و صدای اذان  را می شنوند، یکی به مسجد می رود تا نماز اول وقت را بخواند و دیگری بدون توجه، از کنار آن مسجد می گذرد.

از سنتهای الهی، سبقت رحمت بر غضب» را توضیح دهید

پاسخ: از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همه آنان، چه نیکوکار و چه گناهکار، به لطف و مهربانی رفتار می کند. او به بندگان خود اعلام می کند که: « پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است.» یعنی، حتی آن جا که خداوند بر کسی غضب می کند، باز هم از دریچه «لطف و رحمت» است؛ مانند مادری که بر فرزندش سخت می گیرد و یا در مواردی او را تنبیه می کند تا او را از اشتباه باز دارد و به هیچ وجه قصد انتقام گیری از فرزند خود را ندارد.

از همین جهت است که راه بازگشت فرد گناهکار به سوی خداوند، همیشه باز است.

نمونه هایی از سبقت رحمت خدا بر غضبش را بنویسید

پاسخ: ۱) آمرزش گناهان با توبه

 ۲) آمرزش برخی گناهان با انجام کار نیک

 ۳) حفظ آبروی بندگان گناهکار

4) پذیرش عبادت اندک

5) رضایت سریع از کسی که طلب آمرزش کرده است.

یکی از موارد «سبقت رحمت بر غضب خدا» را توضیح دهید

پاسخ: آن است که وقتی انسان کار نیکی انجام می دهد، خداوند به فرشته اش فرمان می دهد که فورا آن را ثبت نماید اما وقتی گناهی مرتکب می شود، از فرشته خود می خواهد تا بنده اش، توبه کند و جبران نماید و در صورتی که بنده، توبه نکرد، آن گناه را ثبت نماید. همچنین خداوند، عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به اندازه خود آن گناه، جزا می دهد.

انسانی که به دام گناه می افتد و سپس توبه می کند و از گناه دوری می کند را با انسانی که پس از گناه با حق دشمنی ولجاجت می ورزد مقایسه نمایید.

پاسخ: انسانی که به دام گناه می افتد، خداوند برای او شرایطی فراهم می کند که بتواند توبه کند و از گناه دوری نماید، حتی اگر بارها گناه کرد و توبه نمود، باز هم خداوند از گناه او می گذرد.

اما اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند که از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند به آنها فرصتی می دهد و آنها این فرصت را وسیله غوطه ور شدن در تاریکی قرار می دهند، به طوری که اگر در ابتدا، اندک امیدی وجود داشت که نور حق در دلشان بتابد، به تدریج چنین امیدی بر باد رفته و به شقاوت ابدی گرفتار می شوند.

همچنین ببینید: جواب فعالیت های سلامت و بهداشت دوازدهم

ستت املاء» یا «امهال» را تعریف نمایید

پاسخ: زمانی که مهلتها و امکانات، با اختیار و اراده خود افراد به صورت بلاي الهي جلوه گر شده و باعث می شود که بار گناهان آنان هر روز سنگین و سنگین تر شود. این سنت که از جمله سنتهای حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در  گناه است، سنت «املاء» یا «اهمال» نام دارد.

گاهی خداوند علاوه بر مهلت دادن به گمراهان، بر امکانات آنان می افزاید و معاندان و گناهکاران با استفاده از همین امکانات و با اصرار خودشان، بیشتر در فساد فرو می روند و قدم به قدم از انسانیت فاصله گرفته به تدریج به سوی هلاکت ابدی نزدیکتر می شوند» به کدام سنت الهی اشاره دارد و کدام آیه شریفه، مبین آن است؟

۱) املاء – والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 

۲) استدراج -و يخستين الذين كفروا أنما نملي لهم خير لانفسيهمك

۳) استدراج – والذين كذوا با یا تنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 

۴) املاء – ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسيهمك

سنت «استدراج» را تعریف نمایید.

پاسخ: حالت تدریجی در حرکت به سوی عذاب الهی را سنت «استدراج» می خوانند.

قرار گرفتن در دایره سنتهای املاء [ امهال و استدراج، نتیجه و معلول چیست؟

پاسخ: نتیجه و معلول عمل خود انسانهاست.

چرا باید بکوشیم که در دایره سنتهای املاء [ امهال و استدراج قرار نگیریم؟

پاسخ: تا به هلاکت ابدی گرفتار نشویم.

طبق فرمایش امام صادق (ع)،هنگامی که خداوند خیر بنده اش را بخواهد، اگر بنده گناهی مرتکب شود، او را گوشمالی می کند چرا؟

 پاسخ: «تا به یاد توبه بیفتد.

طبق فرمایش امام صادق (ع) اگر خداوند شر بنده اش [پندهای که غرق گناه شده است را بخواهد، بعد از انجام گناه، نعمتی به او می بخشد؛ چرا؟

پاسخ: تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد.

 این همان است که خداوند فرموده تستدرجهم من حيث لا يعلمون».

این فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع): «چه بسا احسان پیاپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا، او را مغرور سازد و با ستایش مردم  فریب خورد و خدا هیچ کس را همانند کسی که به او مهلت داده، امتحان و آزمایش نکرده است.» به کدام سنت الهی اشاره دارد و با کدام آیه شریفه، ارتباط معنایی دارد؟

۱) امهال – والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمونت

۲) استدراج -ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم..و

۳) استدراج – والذين كذبوا بآياتنا ستستدرجهم من حيث لا يعلمون

۴) امهال – ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لنفسيهما

از سنتهای الهی، قثیر اعمال انسان در زندگی او» را توضیح دهید

پاسخ:رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که آینده هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد، در موارد | ۷۷ بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشته او، اعم از رفتارهای خوب و بد است.

این فرمایش امام صادق (ع):«من يموت بالتنوب أكثر من يموت بالآجال ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار» به کدام سنت الهی اشاره دارد و با کدام آیه ارتباط معنایی دارد؟

1) تأثير اعمال انسان در زندگی او – ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن…

۲) تأثير اعمال انسان در زندگی او – والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسين

۳) امداد خاص الهی (توفیق الهی) – ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن…

۴) امداد خاص الهی (توفيق الهی) – والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسين 

سوالات متن درس ششم دین و زندگی دوازدهم

سوالات متن درس ششم دین و زندگی دوازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس ششم دین و زندگی دوازدهم: جناب آقای قاسم مندوانی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن دین و زندگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

5 دیدگاه
 1. TESA

  تمامه خط به خط درس رو پوشش داده بود.. واقعا عالی بود..!

  1. Mehrshad

   دقیقا

 2. یسنا

  چجوری میشه پی دی اف کرد این سوالارو

 3. مملی

  عالی عالی عالی

 4. Mehrshad

  دقیقا